Byw bywyd
i’r eithaf

Mae Hft yn elusen genedlaethol sy’n cynnig gwasanaethau i bobl gydag anawsterau dysgu. Gallwn gynnig cefnogaeth o ddim ond ychydig oriau’r wythnos hyd at 24 awr y diwrnod.

Mae ein timau staff yn cefnogi pobl i fyw eu bywyd i’r eithaf. Os hoffech chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i fywyd rhywun o ddydd i ddydd, yna dyma’r mudiad ichi.

Ymuno â’r Tîm

The best
life possible

Hft is a national charity providing services for people with learning disabilities. We can provide support from just a couple of hours a week up to 24 hours a day.

Our staff teams support people to live the best life possible. If you’d like the opportunity to make a real and positive difference to someone’s life every day, then you’re in the right place.

Join our team
Language - Welsh
Language - English

Ein Gwasanaethau

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau sy’n canolbwyntio ar y person ledled Prydain sy’n ymwneud â chefnogi pobl gydag anawsterau dysgu i fyw’r bywyd gorau posib.

Our services

We provide a range of person-centred services across the UK based around supporting people with learning disabilities to live the best lives possible.

HFT Fusion Model

Rydym yn gofalu bod y bobl wrth wraidd ein holl waith

Mae ein Model ar y Cyd yn seiliedig ar Gefnogaeth Ymarferol sy’n Canolbwyntio ar y Person (PCAS) – sef ffordd o gefnogi pobl gydag anawsterau dysgu fel bod modd iddyn nhw fanteisio ar weithgareddau a pherthnasau ystyrlon, a chwarae rhan ymarferol. O ganlyniad, byddan nhw’n meddu ar fwy o reolaeth dros eu bywydau ac yn teimlo’n fwy o ran mewn pethau, yn annibynnol ac yn medru manteisio ar fwy o ddewisiadau.

Byddwn yn cyfarwyddo unrhyw weithwyr newydd gyda PCAS er mwyn gofalu fod pawb yn Hft yn ymwybodol o’r math yma o weithio o ddechrau eu gyrfa gyda ni. Rydym yn cynnig Cefnogaeth Ymarferol sy’n Canolbwyntio ar y Person…

Canfod mwy
HFT Fusion Model

We put people at the centre of everything

Our Fusion Model is based on Person-Centred Active Support (PCAS) – a way of supporting people with learning disabilities so they are engaged in meaningful activity and relationships as active participants. As a result, they exercise more control over their lives and experience greater levels of inclusion, independence, and choice.

PCAS is incorporated into induction for new starters to ensure that everyone at Hft understands this way of working right from the beginning of their career with us. PCAS is what we do…

Find out more

Ein cefnogi ni

O godi arian i wirfoddoli, ac o gyfrannu i ymaelodi, mae sawl ffordd y gallwch chi gefnogi Hft.

Get involved

From fundraising to volunteering, and from donating to signing up as a member, there are many ways you can get involved and support Hft.

 • Mae Codi Arian yn hanfodol i Hft. Ewch ati i godi arian ar ran Hft i godi ymwybyddiaeth, helpu ariannu ein prosiectau elusennol a chefnogi pobl i fyw y bywyd gorau posib.
  View
 • Byddem yn ddiolchgar o unrhyw gyfraniadau, o daliad unwaith yn unig neu os byddwch yn penderfynu trefnu taliad uniongyrchol rheolaidd. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad.
  View
 • Beth am ichi ein helpu ni i gynnig cyfle i oedolion gydag anawsterau dysgu i fyw’n fwy annibynnol a gyda mwy o ddewisiadau drwy gynnig rhywbeth anhygoel – eich amser yn gwirfoddoli i Hft.
  View
 • Fundraising is essential to Hft. Hft fundraisers help us create awareness, fund our charitable projects and support people to live the best life possible.

  View
 • Whether you donate a one-off payment, or choose to set up a regular direct debit, you'll have our thanks. We appreciate every donation we receive.

  View
 • Help us give adults with learning disabilities the chance to live with more independence and choice by doing something amazing – become an Hft volunteer.

  View