Language - Welsh
Language - English

Amodau Defnydd


Diweddarwyd olaf ar Fawrth y 25ain 2019

Mae’r Amodau Defnydd hyn (Amodau) yn rheoli eich defnydd o wefan HF Trust Limited (Hft). Drwy ddefnyddio’r wefan, rydych yn dynodi eich bod yn derbyn ac yn cydymffurfio gyda’r amodau hyn. Mae’n bosib y bydd Hft yn newid yr Amodau ar unrhyw bryd gan gyflwyno Amodau wedi’u diwygio ar y wefan. Os nad ydych chi’n derbyn yr Amodau hyn, gofynnwn yn garedig ichi beidio â defnyddio’r wefan hon.

Hawlfraint

Mae’r holl wybodaeth a lluniau ar y wefan hon yn berchen i Hft ac maen nhw wedi’u gwarchod gan gyfreithiau hawlfraint. Mae’r holl feddalwedd ar y wefan hon yn berchen i Hft neu ein cyflenwyr ac maen nhw wedi’u gwarchod gan gyfreithiau hawlfraint hefyd. Nid oes hawl i unrhyw un ddosbarthu, addasu neu atgynhyrchu cynnwys y wefan hon, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Hft.

Eiddo Deallusol

Mae Hft yn berchen ar hawliau eiddo deallusol ar y wefan. Mae hyn yn golygu, ond heb ei gyfyngu i, hawliau cronfa ddata, hawliau yn ymwneud â’r dyluniad, hawliau gwybod sut, breinhawliau a hawliau gyda dyfeisiadau, boed nhw wedi’u cofrestru ai pheidio.  

Casglu Gwybodaeth

Nid oes hawl gennych chi ddefnyddio unrhyw adnoddau casglu neu echdynnu data, fel robotiaid, ar wefan Hft heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Hft.

Ymwadiadau  – Darllenwch y rhan yma’n ofalus os gwelwch yn dda

Bu i Hft gymryd gofal wrth baratoi cynnwys y wefan hon ac eithrio’r hyn isod, dydy Hft ddim yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw golled neu ddifrod yn sgil neu’n gysylltiedig gyda defnyddio’r wefan hon. Mae hyn yn golygu, ond heb ei gyfyngu i, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, colli cyllid disgwyliedig, colli cyfleoedd busnes, colli ewyllys da, colli data neu niwed i enw da. Ni fydd unrhyw un o’r Amodau hyn yn cyfyngu neu’n osgoi cyfrifoldeb Hft dros y canlynol:   

 • Marwolaeth neu anaf personol yn sgil esgeulustod Hft
 • Niwed ichi yn sgil Hft yn torri unrhyw amod o dan Ran 1 y Ddeddf Gwarchod  Defnyddwyr 1987
 • Torri unrhyw warantiad ynghylch meddiant tawel o dan Adran 12 Deddf Gwerthu Nwyddau 1979 neu Adran 2 y Ddeddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982 neu
 • Am dwyll (gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i gamliwio twyllodrus)

Dydy Hft ddim yn gwarantu ni chaiff eich mynediad i neu ddefnydd o’r wefan ei  ymyrryd ynddo ac na fydd unrhyw wallau.

O bryd i’w gilydd, mae’n bosib y bydd Hft yn atal dros dro neu gyfyngu mynediad i’r wefan er mwyn cyflawni gwaith trwsio, cynnal a chadw neu er mwyn cyflwyno adnoddau newydd. Dydy Hft ddim yn gwarantu bod yr wybodaeth ar y wefan yn gywir neu’n gyflawn a dydyn nhw ddim yn gyfrifol am wirio bod yr wybodaeth yn gywir neu’n gyflawn. 

Mae sylw tuag at gynnyrch, gwasanaethau, cwmnïau a gwefannau mudiadau ar y trydydd parti ar y wefan er dibenion gwybodaeth yn unig. Nid ydyn nhw’n gymeradwyaeth neu’n argymhelliad. Sylwch fod yn rhaid ichi archebu unrhyw gynnyrch trydydd parti gan y trydydd parti yn uniongyrchol.

Mae dolenni ar y wefan i wefannau o dan ofal mudiadau eraill. Rydym yn ymdrechu i wirio cynnwys a chywirdeb y gwefannau y mae Hft yn cynnig dolenni iddyn nhw. Fodd bynnag, dydy Hft ddim yn gyfrifol am wybodaeth ar wefannau mudiadau eraill neu am unrhyw weithred yn sgil gwybodaeth ar wefannau mudiadau eraill.

Virtual Smarthouse

Drwy ddefnyddio’r Virtual Smarthouse rydym yn tybio eich bod yn derbyn amodau a thelerau a’r ymwadiad hwn. Mae’r wybodaeth ar y wefan hon er dibenion gwybodaeth cyffredinol yn unig. Caiff yr wybodaeth ei gasglu gan dîm Technoleg Bersonol Hft. Rydym yn gwneud pob ymdrech i ofalu bod yr wybodaeth yn ddiweddar ac yn gywir, ond ni fyddwn yn rhoi gwarantau o unrhyw fath (gwedir pob cyfrifoldeb yn benodol), ynghylch cyflawnder, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd neu gaffaeladwyedd y wefan, neu’r wybodaeth, cynnyrch, gwasanaethau neu graffeg perthnasol ar y wefan er unrhyw ddiben. Bydd dibynnu ar unrhyw wybodaeth ar eich menter eich hun yn gyfan gwbl. 

Rydych yn cydnabod y canlynol:

 • Dydy’r wybodaeth ar y wefan ddim yn dwyn i ystyriaeth eich amgylchiadau personol felly ni ddylech chi ddibynu arno er mwyn penderfynu pa gynnyrch fuasai’n fwyaf addas ichi. Fe ddylech chi geisio am gyngor proffesiynol priodol yn ymwneud â’ch anghenion.
 • Ni fu i Hft wirio unrhyw offer wedi’u crybwyll i weld ydyn nhw’n ddiogel neu’n gweithio ac nid ydyn nhw’n rhoi unrhyw warantiadau ynghylch offer o’r fath.   
 • Dydy Hft ddim yn gyfrifol am argaeledd parhaus yr offer gaiff ei grybwyll ac mae’n bosib y bydd y gwneuthurwyr a chyflenwyr yn diddymu neu addasu’r offer unrhyw bryd.  
 • Caiff gwybodaeth a disgrifiadau’r cynnyrch eu cyflwyno gan wneuthurwyr a chyflenwyr y cynnyrch a dydy Hft heb eu gwirio am gywirdeb. 

Dydy Hft ddim yn cymeradwyo unrhyw un o’r gwneuthurwyr a chyflenwyr nac yn cymeradwyo defnydd unrhyw un o’r cynnyrch ar y wefan hon.   

Os ydych chi’n dod o hyd i unrhyw wybodaeth anghywir, camarweiniol, anaddas neu wedi’i ddyddio ar y wefan, cofiwch roi gwybod inni. Pan fyddwn yn cytuno gyda chi, byddwn yn ei gywiro mor fuan â phosib. Os hoffech chi inni gyflwyno eich cynnyrch ar ein gwefan, rhowch wybod inni a byddwn yn dwyn i ystyriaeth a ydyw’n addas. Gallwch gysylltu gyda ni  ar: personalisedtechnology@hft.org.uk.

Mae’r wefan hon am ddim ar sail nid er elw. Felly, o ganlyniad, i’r raddau wedi’u caniatáu yn ôl y gyfraith, rydym yn nadu unrhyw atebolrwydd ichi am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys ond heb ei gyfyngu, i golled neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl yn sgil colli data neu elw yn sgil neu yn gysylltiedig gyda defnyddio’r wefan hon (boed mewn contract, camwedd, esgeulustra, tor-dyletswydd statudol neu fel arall).

Er unrhyw ddarpariaeth arall o’r amodau a thelerau hyn, dydy Hft ddim yn ceisio cyfyngu neu nadu eu hatebolrwydd i unrhyw ddefnyddiwr am farwolaeth neu anaf personol yn sgil gweithred esgeulus ganddyn nhw neu aelod o staff,  neu gamymddwyn bwriadol neu am gamliwio twyllodrus neu yn gysylltiedig ag unrhyw atebolrwydd arall nad oes modd ei esgeuluso yn gyfreithiol. Os nad ydych chi’n fodlon gyda’r eithriadau atebolrwydd wedi eu crybwyll yn yr ymwadiad hwn, fe ddylech chi beidio â defnyddio’r wefan hon.

Mae modd ichi gysylltu i wefannau eraill, sydd heb eu rheoli gan Hft, drwy’r wefan hon. Nid ydym yn rheoli, natur, cynnwys a dilysrwydd y gwefannau hynny. Ni fydd cynnig unrhyw un o’r dolenni o reidrwydd yn awgrymu ein bod yn argymell unrhyw offer sydd ar gael ar y gwefannau nac ychwaith yn cymeradwyo’r safbwyntiau arnyn nhw.

Rydym yn ymdrechu’n rhesymol i ofalu bod y wefan ar gael i ddefnyddwyr bob amser. Fodd bynnag, weithiau ni fydd y wefan ar gael yn rhannol neu’n gyfan gwbl oherwydd namau technegol neu resymau y tu hwnt i’n rheolaeth fel diffygion gan ddarparwyr gwasanaeth trydydd parti neu ymosodiad firws. Mae’n bosib y bydd angen inni gyflawni gwaith cynnal a chadw. Dydy Hft ddim yn gyfrifol am ac ni fyddwn yn atebol os na fydd y wefan ar gael dros dro am unrhyw reswm. Byddwch yn cydnabod, fel darparwyr gwasanaeth am ddim, ni allwn warantu unrhyw beth o ran a fydd y wefan ar gael ai pheidio.

Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod yn sgil ymosodiad atal gwasanaeth wedi’i ddosbarthu, firysau neu unrhyw ddeunydd niweidiol i dechnoleg a all heintio eich offer cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol, data neu ddeunydd perchnogol yn sgil defnyddio’r wefan neu lawr lwytho unrhyw ddeunydd arni, neu unrhyw wefan cysylltiedig â hi. Byddwn yn ymdrechu’n rhesymol i ofalu nad oes firws ynghlwm â’r deunydd rydym yn ei gyflwyno, fodd bynnag, rydym yn eich argymell i ddefnyddio’ch meddalwedd gwirio firws eich hun ar gyfer unrhyw ddeunydd y byddwch yn ei lawr lwytho o’r we.

Mae’n bosib y byddwn yn adolygu’r amodau a thelerau hyn o bryd i’w gilydd. Os byddwn yn eu diwygio, byddwn yn cyflwyno’r fersiwn diwygiedig ar y wefan hon. Bydd y diwygiadau yn effeithiol ar unwaith. Cofiwch ail-ddarllen yr amodau a thelerau hyn o bryd i’w gilydd hyd yn oed os ydych chi wedi defnyddio’r wefan hon o’r blaen. Drwy ddefnyddio’r wefan hon ar ôl inni ddiwygio’r amodau a thelerau, rydym yn tybio eich bod yn derbyn y newidiadau. Os, am unrhyw reswm, dydych chi ddim yn cytuno i gydymffurfio gydag ein hamodau a thelerau, gofynnwn yn garedig ichi beidio â defnyddio’r wefan hon. Mae’n bosib y bydd Hft yn newid, atal neu derfynu unrhyw agwedd o’r wefan unrhyw bryd.

Caiff yr ymwadiad hwn, a rhannau eraill o’n hamodau a thelerau eu dehongli yn unol â chyfraith Lloegr a bydd yr holl ddadleuon yn amodol ar awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr. 

Diogelwch

Mae cadw gwybodaeth amdanoch chi’n ddiogel yn bwysig inni. Mae’n bosib y bydd adrannau penodol o’r wefan yn amgryptio data yn defnyddio SSL neu safon gymaradwy. Fodd bynnag, ni allwn warantu y bydd unrhyw drosglwyddiad data dros y we yn gwbl ddiogel. O ganlyniad, wrth inni ymdrechu i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, ni allwn sicrhau neu warantu diogelwch unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei hanfon atom ni a byddwch yn gwneud hynny ar eich menter eich hun.

Mae’n bosib y byddwch yn ymweld ag adran Ymgeiswyr Swydd y wefan os ydych chi wedi sefydlu cyfrif a chofrestru enw defnyddiwr a chyfrinair. Rydych yn gyfrifol am gadw manylion eich cyfrif a chyfrinair yn ddiogel. Mae’n rhaid ichi ofalu nad oes unrhyw un arall yn gwybod eich enw defnyddiwr a chyfrinair. Os ydych chi’n amau bod rhywun arall yn gwybod eich enw defnyddiwr a chyfrinair, mae’n rhaid ichi roi gwybod inni ar unwaith er mwyn inni fedru newid manylion eich cyfrif. Cysylltwch gyda’r Adran Adnoddau Dynol ar  0117 906 1700 os ydych chi’n credu nad ydy eich cyfrif yn ddiogel mwyach.

Mae Hft yn meddu ar yr hawl i gau eich cyfrif dros dro ar unrhyw amser a chyfyngu eich mynediad i adran Ymgeiswyr Swydd y wefan. Os ydy eich cyfrif wedi ei gau dros dro, cysylltwch gyda’r Adran Adnoddau Dynol ar 0117 906 1700 i geisio’i ailagor. Does dim rheidrwydd ar Hft i ail-agor eich cyfrif.

Preifatrwydd

Cofiwch adolygu’r polisi preifatrwydd  i wybod mwy am sut mae Hft yn casglu a defnyddio’ch gwybodaeth bersonol.

Fframio

Nid oes hawl gennych chi fframio’r wefan heb ganiatâd ysgrifenedig gan Hft ymlaen llaw.

Toriad

Os oes unrhyw amod yn yr Amodau hyn wedi’i ddatgan yn ddi-rym neu’n anorfodadwy gan unrhyw lys neu unrhyw gorff awdurdod, neu wedi’i rendro gan unrhyw gyfraith addas, caiff darpariaeth i raddau o annilysrwydd neu anorfodadwyedd ei ystyried yn doradwy a bydd yr holl ddarpariaethau eraill o’r Amodau hyn heb eu heffeithio gan annilysrwydd neu anorfodadwyedd yn parhau i fod mewn grym yn gyfan gwbl.   

Ildiad Hawl

Ni chaiff unrhyw oedi neu fethiant gan Hft yn gorfodi unrhyw ddarpariaeth yn yr Amodau hyn ei dybio’n ildiad neu greu cynsail neu niweidio hawliau Hft mewn unrhyw ffordd o dan yr Amodau hyn.

Awdurdodaeth a Chyfraith Llywodraethu

Caiff yr Amodau hyn eu llywodraethu a’u dadansoddi yn unol â chyfreithiau Lloegr. Bydd unrhyw ddadl sy’n codi o dan yr amodau a thelerau hyn yn amodol ar awdurdodaeth an-anghynhwysol llysoedd Lloegr.

Cysylltwch Gyda ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch yr Amodau hyn, cysylltwch gyda ni  os gwelwch yn dda.

Terms of use


Last updated 25 March 2019

These Terms of Use (Terms) govern your use of the HF Trust Limited (Hft) website.  By using the website you are indicating your acceptance of these Terms. Hft may change the Terms at any time by putting amended Terms on the website. If you do not accept these Terms please do not use this website.

Copyright

The information and images contained on the website are the property of Hft and are protected by copyright laws.  All software used on this website is the property of Hft or our suppliers and is protected by copyright laws. The content of the website may not be distributed, modified, reproduced in whole or in part without the prior written permission of Hft.

Intellectual Property

Hft owns intellectual property rights in the website. This includes, without limitation, database rights, rights in designs, rights in know-how, patents and rights in inventions, whether registered or unregistered.

Information Gathering

You may not use any data gathering or data extraction tools, such as robots, on the Hft website without the prior written permission of Hft.

Disclaimers – Please read this section carefully

While Hft has taken care in preparing the contents of the website and except as set out below, Hft does not accept any responsibility for any loss or damage arising out of or in connection with the use of the website including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, loss of anticipated revenues, loss of business opportunities, loss of goodwill, loss of data or damage to reputation. Nothing in these Terms shall operate to limit or exclude Hft’s liability for:

 • death or personal injury caused by Hft’s negligence
 • damage suffered by you as a result of any breach by Hft of the condition as to title under Part 1 of the Consumer Protection Act 1987
 • breach of the warranty as to quiet possession implied by Section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or Section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982 or
 • for fraud (including, but not limited to, fraudulent misrepresentation)

Hft does not guarantee that access to and use of the website will be uninterrupted or error-free.

From time to time Hft may suspend or restrict access to the website in order to carry out repairs, maintenance or to introduce new facilities. Hft does not warrant that the information on the website is accurate or complete and is not responsible for checking that information is accurate or complete.

Mention of third party products, services, companies and websites on the website is for information purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Please note that all third party products must be ordered directly from the third party.

The website contains links to websites run by other organisations. While every effort is made to check the content and accuracy of the websites Hft links to, Hft takes no responsibility for information contained on websites maintained by other organisations or for action taken as a result of information contained on websites maintained by other organisations.

Virtual Smarthouse

By using the Virtual Smarthouse you are deemed to accept these terms and conditions and this disclaimer. The information contained in this website is for general information purposes only. The information is collated by Hft’s Personalised Technology team and, while we endeavour to keep the information up-to-date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

You acknowledge that:

 • The information provided on this website takes no account of your individual circumstances and you should therefore not rely on it in deciding which products would be most suitable for you. You should seek appropriate professional advice in relation to your needs.
 • Hft has not tested any of the equipment featured for safety or function and gives no warranties in relation to such equipment.
 • Hft has no responsibility for the continuing availability of any equipment featured, and the manufacturers and suppliers may withdraw or modify the equipment at any time.
 • Descriptions of products include information provided by the manufacturers and suppliers of the products, and has not been checked for accuracy by Hft.

Hft does not endorse any of the manufacturers, suppliers or the use of any of the products featured on this website.

If you find any inaccurate, misleading, out of date or unsuitable information on the site, let us know and where we agree we will correct it as soon as is practicable. If you would like us to include your product, please let us know and we will consider whether it is suitable. You can contact us at: personalisedtechnology@hft.org.uk

This website is provided free of charge on a not-for profit basis. Accordingly, to the extent permitted by law we exclude all liability to you for any loss or damage whatsoever including without limitation, direct, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of or in connection with the use of this website (whether arising in contract, tort, negligence, breach of statutory duty or otherwise).

Notwithstanding any other provision of these terms and conditions, Hft does not seek to limit or exclude its liability to any user for death or personal injury resulting from its own or its employees’ negligent act or omission or wilful misconduct or for fraudulent misrepresentation or in respect of any other liability which cannot be excluded by law. If you are not happy with the exclusions of our liability set out in this disclaimer, you should not use this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Hft. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation of any equipment available on such sites or endorse the views expressed within them.

We use our reasonable efforts to ensure that the website is available to users at all times. However, at times the site may be partially or completely unavailable due to technical faults or reasons beyond our control such as failures by third party service providers or a virus attack. We may also need to carry out maintenance. Hft takes no responsibility for and will not be liable for the website being temporarily unavailable for any reason, and you acknowledge that as the providers of a free service, we can make no guarantees as to availability.

We will not be liable for any loss or damage caused by a distributed denial of service attack, viruses or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of the site or your downloading of any material posted on it, or on any website linked to it. While we will use our reasonable endeavours to ensure that material we post is virus free, we advise you to use your own virus checking software on any material you download from the internet.

These terms and conditions may be revised from time to time. If they are revised, we will post the revised version on the site. The revisions will be effective immediately. Please re-read these terms and conditions from time to time even if you have previously used this site. By using this site after we have changed the terms and conditions, you will be deemed to have accepted the change. If, for any reason, you do not agree to abide by our terms and conditions, please do not use this site. Hft may change, suspend or discontinue any aspect of the site at any time.

This disclaimer, and the other parts of our terms and conditions shall be interpreted in accordance with English law and all disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of the English courts.

Security

Keeping information about you secure is very important to us and certain sections of the site may encrypt data using SSL or a comparable standard. However, no data transmission over the Internet can be guaranteed to be totally secure. As a result, whilst we strive to protect your personal information, we cannot ensure or warrant the security of any information which you send to us, and you do so at your own risk.

You may access the Job Applicants section of the website if you have set up an account and registered a user name and password. You are responsible for keeping your account details and password safe. You must ensure that nobody else knows your username and password. If you think that somebody else knows your username and password you must tell us immediately so that we can change your account details. Please telephone the HR Department on 0117 906 1700 if you believe your account is no longer secure.

Hft reserves the right at any time to block your account and restrict your access to the Job Applicants section of the website. If your account is blocked please telephone the HR Department on 0117 906 1700 to request reactivation. Hft is under no obligation to reactivate your account.

Privacy

Please review the privacy policy for information on how Hft collects and uses your personal information.

Framing

You may not frame the website without Hft’s prior written permission.

Severance

If any provision in these Terms is declared void or unenforceable by any court or other body of competent jurisdiction, or is otherwise rendered so by any applicable law, such provision shall to the extent of such invalidity or unenforceability be deemed severable and all other provisions of these Terms not affected by such invalidity or unenforceability shall remain in full force and effect.

Waiver

No delay or failure by Hft in enforcing any provision in these Terms shall be deemed to be a waiver or create a precedent or in any way prejudice Hft’s rights under these Terms.

Jurisdiction and Governing Law

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England. Any dispute arising under these terms and conditions shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England.

Contact Us

If you have any questions about these Terms please contact us.