Language - Welsh
Language - English

Ymaelodi

Ymaelodwch gyda Hft i leisio’r un farn â ni os ydych chi o’r farn y dylai oedolion gydag anawsterau dysgu fedru manteisio ar fwy o gyfleoedd, mwynhau mwy o ryddid a meddu ar fwy o reolaeth dros eu bywydau.

Buddion ymaelodi

Fel aelod, ein gobaith ydy y byddwch yn mynychu ein Cyfarfod Blynyddol (AGM) i glywed mwy am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol, gofyn cwestiynau a manteisio ar y cyfle i leisio’ch barn. Mae pob aelod Hft yn gymwys i gael eu hethol ar ein bwrdd Ymddiriedolwyr a phleidleisio mewn etholiadau ar gyfer Ymddiriedolwyr Hft newydd. Byddwch yn derbyn y newyddion diweddaraf am ein gwaith yn rheolaidd ac yn derbyn gwahoddiad i ddigwyddiadau arbennig a digwyddiadau codi arian.

Sut i ymaelodi

Mae’n rhwydd ymaelodi gyda Hft. Gallwch chi un ai dalu ffi flynyddol o £20 drwy Ddebyd Uniongyrchol, neu ymaelodi fel aelod am weddill eich oes am daliad unigol o £250. I wybod mwy ac i gychwyn ar y broses, cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.

Become a member

Become a member of Hft and add your voice to ours if you believe that adults with learning disabilities deserve more opportunities, more freedom and more control over their lives.

Benefits of membership

As a member, we hope you’ll come along to our Annual General Meeting (AGM) to hear about future plans, ask questions and use your chance to vote to make your voice heard. All Hft members are eligible for election to our board of Trustees and take part in elections for new Hft Trustees. You’ll receive regular updates on our work and will also be invited to special functions and fundraising events.

How to become a member

It’s easy to become a member of Hft. You can either pay an annual fee of £20 by Direct Debit, or become a lifetime member for a single payment of £250. For more information and to start the process please complete the form below.

Ymaelodi


 • I wybod mwy am sut byddem yn trin eich data, cymrwch olwg ar ein Polisi Preifatrwydd. Hefyd, gallwch ddysgu mwy am ein haddewidion fel elusen gyfrifol ar Ein Cefnogi ni > Codi Arian > Ein Haddewid.

  Mae’r rhan fwyaf o’r blychau isod yn ddewisol, ond cofiwch gyflwyno o leiaf un ffordd inni fedru cysylltu gyda chi os gwelwch yn dda er mwyn inni fedru ymateb i’ch ymholiad ynghylch ymaelodi.
 • Cyfeiriad
 • Break

 • Break

Become a Member


 • For more information on how we will handle your data please visit our Privacy Policy. In addition , you can find out more about the promises we make as a reponsible charity at Get involved > Fundraising > Our Promise.

  Most of the fields below are optional, but please do provide at least one method of contact to allow us to respond to your membership enquiry.
 • Address
 • Break

 • Break