Language - Welsh
Language - English

Addewid Hft ichi


 • Mae Hft yn gaddo cydymffurfio gyda rheolau a rheoliadau y Rheoleiddiwr Codi Arian. Cymrwch olwg ar ‘Cod Ymarfer o ran Codi Arian’ y Rheoleiddiwr Codi Arian sy’n crybwyll safonau disgwyliedig mudiadau codi arian elusennol ledled Prydain.
 • Mae Hft yn gaddo peidio â gwerthu eich data i unrhyw drydydd parti neu elusen arall. Byddwn ond yn rhannu eich data, gyda’ch caniatâd chi, gyda Hft Trading Ltd – is-gwmni sy’n berchen yn gyfan gwbl i Hft. Mae Hft Trading Ltd yn gwerthu Cardiau Nadolig ac anrhegion ar ran Hft gyda’r elusen yn derbyn pob elw.
 • Os hoffech chi dderbyn ein catalog cardiau ac anrhegion blynyddol, rhowch wybod inni ac fe wnawn ni’ch ychwanegu at y rhestr bostio.
 • Mae Hft yn addo gofyn ichi ar ddechrau pob sgwrs a ydych chi’n fodlon siarad gyda ni. Byddwn yn dod â’r sgwrs i ben os ydych chi’n gofyn inni wneud hynny.
 • Mae Hft yn gaddo i anfon newyddion, apeliadau, gwahoddiadau i ddigwyddiadau a gwybodaeth rydym yn meddwl y byddwch yn ei werthfawrogi yn unig drwy’r post ichi. Hefyd, byddwn ond yn cysylltu gyda chi ar e-bost neu ar y ffôn os byddwch yn caniatáu inni wneud hynny. Os hoffech chi newid neu gyfyngu eich dulliau cyfathrebu dewisol gyda Hft, ffoniwch 0117 906 1699 neu anfonwch e-bost at hello@hft.org.uk.
 • Fel arall, gallwch gysylltu gyda’r Gwasanaeth Dewisiadau Codi Arian (FPS) er mwyn teilwra’r ffordd rydym yn cysylltu gyda chi drwy e-bost, ar y ffôn, drwy’r post neu gyda negeseuon testun.
 • Mae Hft yn addo i gadw’ch manylion yn ddiogel. Byddwn ond yn gofyn am fanylion personol sy’n berthnasol ac yn ofynnol. Ni fyddwn yn gwerthu’ch manylion i fudiadau trydydd parti neu elusennau eraill. Mae’n bosib y byddwn yn anfon eich manylion at fudiadau trydydd parti sy’n gweithio ar ein rhan, gan fod mudiadau eraill yn ein helpu i godi arian – er enghraifft er mwyn argraffu a dosbarthu ein newyddion a gwybodaeth. Byddwn felly yn rhannu eich manylion gyda’r mudiadau trydydd parti hyn er dibenion cyfyngedig.  
 • Mae Hft yn addo hyfforddi ein gweithwyr codi arian a gwirfoddolwyr yn rheolaidd. Byddwn yn gofalu y bydd unrhyw un sy’n cynrychioli Hft yn cydymffurfio gydag ein haddewid a gofynion ein rheoleiddwyr.

Os ydych chi o’r farn ein bod ni wedi torri ein haddewid neu os hoffech chi gyflwyno cwyn, cofiwch roi gwybod inni.

Gallwch gysylltu gyda ni o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8yb a 4yp ar 0117 906 1699 neu rhwng 9yb a 5yp ar 0117 906 1700.

Anfonwch e-bost atom ar: hello@hft.org.uk

Ysgrifennwch lythyr atom ar:

Hft Fundraising Department
Whitefriars Office
Lewins Mead
Bristol
BS1 2NT

Hft’s promise to you


 • Hft promises to abide by the rules and regulations highlighted by the Fundraising Regulator. Take a look at the Fundraising Regulator’s ‘Code of Fundraising Practice’ which outlines the standards expected of all charitable fundraising organisations across the UK.
 • Hft promises to never sell your data to any third party or other charity. We will only share your data, if you have given consent, with Hft Trading Ltd – a wholly owned subsidiary of Hft. Hft Trading Ltd sells Christmas cards and gifts on behalf of Hft with all profits being donated to the charity.
  • If you’d like to receive our annual catalogue of cards and gifts, please do get in touch, and we’ll add you to the mailing list.
 • Hft promises to ask at the start of every conversation whether you’re happy to speak to us; we will not continue the conversation if you ask us not to.
 • Hft promises to only send you news, appeals, invites to events and information by post that we think you might be interested in and will only contact you via email or phone if you have told us you want to hear from us in this way. If you wish to change or limit your communication preferences with Hft, you can do so at any point by calling  0117 906 1699 or by emailing hello@hft.org.uk.
 • Hft promises to keep your details safe. We will only ask for personal details that are relevant and required. We will never sell your details to third parties or other charities. We may pass your details to third parties working on our behalf, as other organisations do help us with our fundraising – for example to print and distribute our news and information. We will therefore share your details with these third parties for limited purposes.
 • Hft promises to regularly train our fundraisers and volunteers. We will ensure that anyone representing Hft complies with our promise and the requirements of our regulators.

If you think that we have broken our promise or wish to make a complaint please let us know.

You can reach us Monday to Friday between 8am and 4pm on 0117 906 1699 or between 9pm and 5pm on 0117 906 1700.

Email us at: hello@hft.org.uk

Write to us at:
Hft Fundraising Department
Whitefriars Office
Lewins Mead
Bristol
BS1 2NT