Language - Welsh
Language - English

Sut byddwn yn defnyddio’ch arian


Gan fod Hft yn elusen, rydym yn deall pwysigrwydd o ofalu caiff pob ceiniog eu gwario’n ddoeth. Cawn ein hariannu’n rhannol gan y llywodraeth i gynnig cefnogaeth sylfaenol sy’n canolbwyntio ar y person er mwyn cyflawni’r deilliannau gorau posib i’r rheiny rydym yn eu cefnogi – ond gallwn ond ymestyn y cyllid hwnnw cyn belled.

Dyna  pam fod cyfraniadau yn bwysig. Mae eich cyfraniadau yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’n helpu ni i gefnogi oedolion gydag anawsterau dysgu i fyw’r bywyd gorau posib, drwy gynnig mod inni dalu am yr ‘adnoddau ychwanegol’ sy’n gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl.

Dyma ychydig o’r ffyrdd byddwn yn gwario’ch arian i gefnogi pobl:

  • Mae £5 y mis yn helpu tuag at gost lleoliad profiad gwaith ar gyfer rhywun gydag anhawster dysgu ac sydd wedi gosod nod i ddod o hyd i swydd.
  • Mae £12 y mis yn helpu tuag at wneud addasiadau angenrheidiol i dai wrth i bobl fynd yn hŷn (fel cadeiriau esgyn neu addasiadau i ystafelloedd ymolchi) er mwyn iddyn nhw fedru parhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain yn hirach.
  • Mae £25 yn helpu i dalu am sesiwn therapi cerddoriaeth i grwpiau lle bydd cyfle i’r bobl ganu, chwarae offerynnau neu symud i gerddoriaeth. Diben hyn ydy rhoi hwb i’w hyder a gwella’u llafaredd.
  • Mae £50 yn helpu gyda chost gosod technoleg bersonol fel synhwyryddion gwely, neu gloeau ôl bys sy’n caniatáu i bobl fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.
  • Mae £500 yn helpu talu am yr hyfforddiant angenrheidiol i staff er mwyn iddyn nhw fedru gofalu bod rhywun gydag anawsterau dysgu amrywiol a dwys yn medru cyfathrebu’n effeithiol gyda’u gofalwyr – cynnig llais iddyn nhw.

Gofynnwn yn garedig ichi am eich help

Byddem yn ddiolchgar o unrhyw gyfraniad o gyfraniad unwaith yn unig, taliadau rheolaidd neu o bosib anrheg yn eich ewyllys. Gall eich haelioni wneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i fywydau’r rheiny rydym yn eu cefnogi, gan eu helpu i fyw’n fwy annibynnol a gyda mwy o ddewisiadau.

Cyfrannu

Where your money goes


As Hft is a charity, we understand the importance of making every penny count.  We’re partially government funded to provide basic support that is person-centred and designed to achieve the best possible outcomes for the people we support – but that funding can only stretch so far.

That’s where donations come in. Your donations make a big difference in helping us support adults with learning disabilities to live the best lives possible, by giving us the means to pay for the ‘added extras’ that really change lives.

These are just some of the ways your money is spent to support people:

  • £5 a month helps towards the cost of a work experience placement for someone with a learning disability who has set themselves the goal of getting a job
  • £12 a month helps towards making the adaptations to a house that are needed for people as they age (such as stair lifts or adapted bathrooms) so they can stay in their own homes for longer
  • £25 helps pay for a group music therapy session involving singing, playing instruments or moving to music, to increase confidence and improve speech
  • £50 helps with the cost of installing personalised technology such as bed sensors, or fingerprint locks, which can help someone to live independently in their own home
  • £500 helps pay for the staff training needed to enable someone with profound and multiple learning disabilities to communicate effectively with their carers – giving them a voice.

Please help

Whether it’s a one-off donation, a regular payment or perhaps even a gift in your will, your generosity can make a real and positive difference to the lives of the people we support, helping them live with more independence and choice.

Donate to Hft