Language - Welsh
Language - English

Gwirfoddoli yn Hft


Beth am ichi ein helpu ni i gynnig cyfle i oedolion gydag anawsterau dysgu i fyw’n fwy annibynnol a gyda mwy o ddewisiadau drwy gynnig rhywbeth anhygoel – eich amser yn gwirfoddoli i Hft.

Rhesymau dros wirfoddoli gyda Hft?

Drwy wirfoddoli gyda Hft, mae’n gyfle ichi wneud gwaith arbennig: byddwch yn helpu pobl gydag anawsterau dysgu i gymryd yr awenau dros eu bywyd a byw y bywyd gorau posib.

Bu i ein gwirfoddolwyr ddatgan y bu gwirfoddoli yn hwb i’w hyder ac yn gyfle iddyn nhw ddatblygu sgiliau a gwneud ffrindiau newydd. Ymunwch gyda ni heddiw i ganfod sut gall wirfoddoli wneud newid i fywydau – gan gynnwys eich bywyd chi.

Cysylltwch gyda ni i wybod mwy: 01274 655956 neu volunteering@hft.org.uk.

Datblygiad personol a datblygu yn eich gyrfa

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau newydd, rhoi hwb i’ch hunan-hyder neu gynnig cyfleoedd i wneud cynnydd yn eich gyrfa. Mae rhai o’n gwirfoddolwyr yn dewis gwirfoddoli gyda ni gan eu bod yn dymuno newid eu gyrfa’n gyfan gwbl a manteisio ar brofi math newydd o swydd.

Hyfforddi a datblygu

Byddwn yn cynnig hyfforddiant wrth weithio i bob un o’n gwirfoddolwyr. Mae’n bosib y bydd hefyd cyfle ichi ennill achrediad gwirfoddoli drwy gynlluniau fel cynllun gwobrau Dug Caeredin.

Cysylltwch gyda ni i wybod mwy: 01274 655956 neu volunteering@hft.org.uk.

Ffyrdd o wirfoddoli

Mae sawl ffordd gallwch wneud gwahaniaeth drwy wirfoddoli. Unrhyw swydd wirfoddol byddwch yn penderfynu ei chyflawni, byddwn yn eich cefnogi’n gyfan gwbl.

Cyfeillio

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i gefnogi pobl gydag anawsterau dysgu i gyflawni’r pethau hynny maen nhw’n eu mwynhau – fel bowlio, nofio, gwylio chwaraeon neu fynd am goffi. Rhannwch eich diddordebau gyda ni a bosib y bydd modd inni eich paru gyda rhywun sy’n rhannu eich brwdfrydedd.

Bydd eich cefnogaeth yn gyfle i’ch cyfaill roi hwb i’w hyder, datblygu eu sgiliau a bod yn fwy annibynnol – hyn i gyd wrth gymryd rhan mewn diddordebau rydych chi’ch dau yn ymddiddori ynddyn nhw.

Byddwn yn cynnig yr holl gefnogaeth fydd ei angen arnoch chi, a byddwn yn ad-dalu eich costau teithio ac unrhyw gostau eraill ichi yn ystod eich cyfnod gyda’ch cyfaill. Nid oes angen unrhyw gymwysterau na phrofiad arnoch i fod yn gyfaill gwirfoddol. Yr oll sydd ei angen ydy agwedd gadarnhaol, empathi, amynedd ac ychydig o amser rhydd.

Cysylltwch gyda’n tîm gwirfoddoli i wybod mwy, ar 01274 655956 neu anfonwch e-bost at volunteering@hft.org.uk

Gwirfoddoli Corfforedig

Waeth pa mor fawr ydy’ch mudiad, mae gwirfoddoli corfforedig yn ffordd wych i’ch gweithwyr wneud gwahaniaeth.

Bydd cyfle i’ch busnes chi elwa hefyd, wrth i’ch gweithwyr ymwneud mwy gyda’i gilydd, ffurfio perthnasau gwell a chysylltiadau cryfach gyda’ch cymuned.

Pe byddwch chi’n mynd ati i greu gardd synhwyrau, yn peintio ac addurno cartref cyntaf rhywun, neu’n cynnal parti’r haf, gallwn ddod o hyd i brosiect sy’n bodloni eich amcanion ac yn fodd ichi wneud gwaith gwerth chweil fel rhan o dîm.

I drafod sut gall partneriaeth gyda Hft olygu buddion i’ch busnes, anfonwch e-bost at partnerships@hft.org.uk neu ffoniwch 0117 906 1767.

Gwirfoddolwyr yn Codi arian

Oes gennych chi gwpl o oriau yn rhydd? Cymrwch olwg ar ein tudalennau Codi Arian i ddod o hyd i ddigwyddiadau Hft yn eich ardal chi. Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i godi arian ar y stryd, cydlynwyd blychau casglu arian, stiwardiaid mewn digwyddiadau a charfannau codi hwyl!

Os ydych yn dymuno bod yn greadigol, mae gennym ni dorreth o adnoddau i’ch helpu gyda threfnu eich digwyddiad eich hun.

Oes gennych chi ddiddordeb? Ffoniwch ein Tîm Gofal Cefnogwyr Cymunedol ar 0117 906 1767 neu anfonwch e-bost at hello@hft.org.uk.

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Gwirfoddoli?

Volunteer at Hft


Help us give adults with learning disabilities the chance to live with more independence and choice by doing something amazing – become an Hft volunteer.

Why volunteer with Hft?

By volunteering with Hft, you’ll be doing something special; helping people with learning disabilities to take control of their lives and live the best life possible.

Our volunteers tell us they’ve gained confidence, skills and new friendships through their experience. Join us today and discover how volunteering can change lives – including yours.

Get in touch to find out more: 01274 655956 or volunteering@hft.org.uk.

Personal and career development

Volunteering is a great way to develop new skills, build your self-confidence, or help your career prospects. Some of our volunteers come to us because they want to completely change direction in their careers and get experience of a new type of job.

Training and development

We provide on the job training for our volunteering roles. You may also have the opportunity to get a volunteering accreditation with schemes like the Duke of Edinburgh awards scheme.

Get in touch to find out more: 01274 655956 or volunteering@hft.org.uk.

Ways to volunteer

There are plenty of ways you can make a difference by volunteering. And whatever volunteering role you decide on, you’ll be fully supported.

Buddying

We need volunteers to support people with learning disabilities to do the things they enjoy – whether it’s bowling, swimming, watching sports or going out for a coffee. Let us know what you’re interested in, and the chances are we’ll be able to match you with someone who shares your passion.

Your support will give your buddy the opportunity to gain confidence, independence and skills – all while doing something you both enjoy.

We’ll provide all the support you need, and you will receive travel and out-of-pocket expenses for the time you spend with your buddy. You don’t need any qualifications or experience to be a volunteer buddy, just a positive attitude, empathy, patience and some free time.

Get in touch with our volunteering team to find out more, on 01274 655956 or via email at volunteering@hft.org.uk

Corporate volunteering

No matter what size your organisation, corporate volunteering is a great way for your employees to make a difference.

And your business stands to benefit too, through greater employee engagement, better relationships and stronger links with your local community.

Whether it’s creating a sensory garden, painting and decorating someone’s first home, or planning and running a summer party, we’ll find a project that fulfils your objectives and enables you to do something truly rewarding as a team.

To discuss how a partnership with Hft could benefit your business, please email partnerships@hft.org.uk or call 0117 906 1767.

Volunteer fundraising

Have a couple of spare hours? Take a look at the Fundraising pages to find any Hft events taking place near you. We’re always on the lookout for street collection volunteers, collection-box coordinators, event stewards and cheer squads!

And if you’re feeling creative, we have a whole range of resources to help you plan your own event.

Interested? Call our Community Supporter Care Team on 0117 906 1767 or email hello@hft.org.uk.

Volunteering FAQs

Anyone who shares our vision of supporting people with learning disabilities to live the best life possible is welcome to volunteer. If you’re under 18, you will need permission from a parent or guardian.
Mae croeso i unrhyw un sy’n rhannu ein gweledigaeth o gefnogi pobl gydag anawsterau dysgu i fanteisio i’r eithaf ar fywyd. Os ydych chi o dan 18, bydd angen caniatâd gan riant neu warchodwr arnoch chi.
We don’t set a fixed term for your volunteering. Whether you’re looking for a long-term position, or would like to volunteer for a one-off event, we’ll work with you to find a role that suits you.
Ni fyddwn yn gosod tymor sefydlog ichi wirfoddoli. Pe baech chi’n chwilio am waith hirdymor neu yn dymuno gwirfoddoli mewn un digwyddiad, gallwn gydweithio gyda chi i ddod o hyd i swydd sy’n gweddu ichi.
Most of our volunteering roles don’t require specialist skills, but we’re also happy to hear from people with specific skills they’d like to use when volunteering. Just let us know what you can do and we’ll discuss how we can best use your talents and experience.
Does dim angen sgiliau arbenigol i gyflawni’r rhan fwyaf o’n swyddi gwirfoddoli, ond rydym hefyd yn fwy na bodlon i bobl sy’n meddu ar sgiliau arbenigol, sy’n dymuno eu rhoi ar waith wrth wirfoddoli, gysylltu gyda ni. Rhowch wybod inni beth allwch chi ei gynnig a gallwn drafod sut gallwn fanteisio ar eich medrau a phrofiad.
All our volunteers have an induction when they start and initial training to carry out their role. There may be opportunities for further training. You’ll also receive ongoing support through our support network and regular information updates.
Mi fydd pob un o’n gwirfoddolwyr yn cwblhau cwrs cyflwyno ynghyd â hyfforddiant cychwynnol pan fyddan nhw’n dechrau ar eu cyfnod gwirfoddoli. Mae’n bosib y bydd modd ichi fanteisio ar gyfleoedd hyfforddiant pellach hefyd. Yn ogystal, bydd cyfle ichi fanteisio ar gefnogaeth barhaus drwy ein rhwydwaith cefnogi ac ein diweddariadau gwybodaeth rheolaidd.
While we don’t pay volunteers a salary, we do pay reasonable expenses, which might include travel or meals when you’re volunteering.
Dydyn ni ddim yn talu cyflog i wirfoddolwyr ond rydym yn talu costau treulio rhesymol gall gynnwys teithio neu brydau pan fyddwch yn gwirfoddoli.
You can volunteer for Hft even if you’re on benefits. We’ll provide you with guidance on what you need to do to make sure you meet benefit agency requirements.
Gallwch wirfoddoli gyda Hft hyd yn oed os ydych chi’n derbyn budd-daliadau. Byddwn yn cynnig cyngor ichi ar beth sydd angen ichi ei wneud er mwyn gofalu eich bod yn bodloni gofynion yr asiantaeth budd-daliadau.
We have opportunities for larger groups, including corporate teams, to volunteer with us. Contact your local Hft office to find out about opportunities that might be available.
Gallwn gynnig cyfleoedd i grwpiau mwy, gan gynnwys timau corfforedig i wirfoddoli gyda ni. Cysylltwch gyda’ch swyddfa Hft lleol i wybod mwy am y cyfleoedd gallwch fanteisio arnyn nhw.
You may still be able to volunteer if you have a criminal record – it depends on the role you’re applying for. We’ll ask you to complete a DBS (Disclosure and Barring) check, and make a decision on a case-by case basis.
Mae’n bosib y bydd dal modd ichi wirfoddoli os oes gennych chi gofnod troseddol – mae’n dibynnu am y swydd wirfoddol rydych yn ceisio amdani. Byddwn yn gofyn ichi gwblhau Gwiriad Datgelu a Gwahardd ac yna byddwn yn gwneud penderfyniad ar sail eich union achos.
If you have refugee status or have exceptional leave to stay in the UK, you can volunteer.If you want to do a volunteering role where you’re in direct contact with someone we support, we will need to do a DBS check, which can take some time when you’re new to the UK.
Os ydych chi’n meddu ar statws ffoadur neu ganiatâd eithriadol i aros ym Mhrydain, gallwch wirfoddoli.Os ydych chi’n dymuno cyflawni swydd wirfoddoli lle byddwch yn ymwneud yn uniongyrchol gyda rhywun rydym yn eu cefnogi, bydd angen inni gwblhau gwiriad Gwahardd a Datgelu. Gall hyn gymryd cryn dipyn o amser os ydych chi newydd symud i Brydain.