Language - Welsh
Language - English

Cyfleoedd Dydd


Rydym yn credu y dylai pobl gydag anawsterau dysgu fyw bywyd i’r eithaf. Felly pob dydd rydym yn mynd ati i gynnig cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau maen nhw’n eu mwynhau a’u helpu i wneud penderfyniadau ynghylch lle a phryd y byddan nhw’n cymryd rhan yn y gweithgareddau.

Mae Cyfleoedd Dydd, neu Wasanaethau Dydd fel mae rhai mudiadau yn cyfeirio at y gwasanaeth, yn elfen hanfodol er mwyn cyflawni nodau’r Ddeddf Gofal ac Agenda Trawsnewid Gofal, yn enwedig ar gyfer pobl gydag anghenion dyrys ac ymddygiad heriol. Er mwyn ‘rhoi grym i unigolion’ a chynnig y ‘gofal cywir yn y man cywir’, mae angen inni wneud popeth posib i ofalu bod ein holl wasanaethau yn helpu pobl i fyw eu bywyd i’r eithaf a chyflawni popeth hyd eithaf eu gallu.

Mae ein timau staff medrus yn cefnogi pobl i ddod o hyd i ddiddordebau maen nhw’n eu mwynhau wrth osod a chyflawni nodau personol er mwyn mynd ati i reoli eu bywydau. Rydym yn cydnabod fod angen cefnogaeth ddwys ar rai pobl ond rydym yn dal yn gofalu fod modd iddyn nhw fanteisio ar gyfleoedd a gweithgareddau sy’n bwysig iddyn nhw. Mae ein dull hyblyg yn fodd inni adnabod pobl gyda diddordebau tebyg sy’n gyfle i bobl rannu cefnogaeth a manteisio i’r eithaf ar eu cyllidebau unigol.

Cymryd rhan

Rydym yn cydweithio’n agos gyda phobl i weld pa weithgareddau maen nhw’n dymuno cymryd rhan ynddyn nhw ac yna yn eu cefnogi i wneud hynny. Ymysg yr hyn rydym yn cefnogi’r bobl gyda nhw mae’r canlynol:

 • Mynd i weithio
 • Gwirfoddoli
 • Astudio
 • Mwynhau gweithgareddau hamdden neu wyliau
 • Gwneud ffrindiau a threulio amser gyda nhw
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol / yn ymwneud â ffydd.
 • Cefnogi pobl yn eu cymunedau

Cefnogi pobl yn eu cymunedau

Rydym yn cydweithio gyda phobl er mwyn canfod eu diddordebau a sgiliau yna awn ati i’w paru gyda’n staff. Mae hyn yn ddull sy’n helpu gofalu deilliannau gwych ar gyfer y bobl rydym yn eu cefnogi. Rydym hefyd yn datblygu ein gwasanaethau yn defnyddio gwahanol ddulliau, y dibynnu ar yr hyn sy’n addas i’r ardal. Mewn rhai ardaloedd, rydym yn rheoli mannau yng nghanol y gymuned, lle mae cyfle i bobl alw heibio pan maen nhw’n dymuno. Mewn mannau eraill, rydym yn datblygu ‘canolfannau cymunedol’ lle’r ydym yn canolbwyntio ar weithgareddau penodol ac ymateb i anghenion trigolion yr ardal.

Lle’n bosib, rydym yn cefnogi pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol cyffredinol. Mae ein dull ar sail athroniaeth fod modd i bawb gyfrannu tuag at eu cymuned.

Cysylltwch gyda’n tîm lleol i drafod sut gallwn ni eich helpu.

Day Opportunities


We believe people with learning disabilities should live the best life possible. So every day we create opportunities for people to take part in things they enjoy doing, and help them make choices about when and where they do them.

Day Opportunities, or Day Services as some organisations refer to this service, are a vital element of achieving the goals of the Care Act and the Transforming Care Agenda, particularly for people with very complex needs and challenging behaviour. To genuinely ‘empower individuals’ and deliver the ‘right care, in the right place’, we need to do everything we can to ensure all our services help people to lead the lives they want and to fulfil their potential.

Our highly skilled staff teams support people to find hobbies they enjoy, while setting and achieving personal goals to take control of their lives. We recognise that some people require high levels of support but we ensure they have opportunities to be involved in activities that are meaningful to them. Our flexible approach means that we can identify people who might have similar interests, allowing people to share support and make their individual budgets go further.

Getting involved

We work closely with people to find out what they want to do and then support them to do it. This might include:

 • Going to work
 • Being a volunteer
 • Taking part in education
 • Enjoying leisure or holiday activities
 • Making and seeing friends
 • Taking part in cultural/faith based activities.
 • Supporting people within their communities

We work with people to identify their interests and skills and match these to our staff; a formula that helps lead to great outcomes for the people we support. We also take different approaches to developing our services, depending on what works best in the local area. In some areas we manage bases in the heart of the community, where people can drop in whenever they wish. In others, we develop ‘community hubs’ focused on specific activities and responding to local need.

Wherever possible, we support people to participate in ordinary community activities. Our approach is based on a philosophy that all people have contributions to make to their community.

Get in touch with our local team to discuss how we can help.