Language - Welsh
Language - English

Cymryd rhan yn Hft


Mae ein hagwedd tuag at gymryd rhan yn sail i’n hymroddiad i ofalu fod y rheiny rydym yn eu cefnogi wrth wraidd ein holl waith.

Fe ddylai fod modd i bob un ohonom leisio’n barn o ran y penderfyniadau sy’n effeithio ein bywydau. Fodd bynnag, fel un o’r grwpiau caiff eu heithrio mwyaf yn y gymdeithas, caiff pobl gydag anawsterau dysgu eu hesgeuluso yn aml.

Dyma pam fod ein hagwedd tuag at gymryd rhan yn sail i’n hymroddiad i ofalu fod y rheiny rydym yn eu cefnogi wrth wraidd ein holl waith.

Inni, dyma ystyr cymryd rhan:

  • Cynnig cyfle i’r rheiny rydym yn eu cefnogi i siapio’u cefnogaeth eu hunain, cymryd mwy o reolaeth dros eu bywydau a manteisio ar fwy o gyfleoedd i gymryd rhan, bod yn fwy annibynnol a gwneud dewisiadau eu hunain. Rydym yn cyflawni hyn drwy roi ein Model Cefnogi ar y Cyd ar waith.   
  • Cynnig cyfleoedd gwerth chweil i’r bobl hynny rydym yn eu cefnogi i siapio ein gwasanaethau a’r mudiad, gan fanteisio ar eu profiadau eu hunain i ddylanwadu ar ein gwaith a pharhau i fynd ati i wella’r ansawdd a chynnig y bywyd gorau posib. Fe awn ni ati i gyflawni hyn drwy gynnig cyfle i’r rheiny rydym yn eu cefnogi yn y broses recriwtio a datblygu ein staff a gwirfoddolwyr , drwy ein grwpiau lleisio barn lleol a chenedlaethol– ‘Llais i Bawb / ‘Voices to be Heard’. Byddwn yn annog y rheiny rydym yn eu cefnogi i gynnig adborth, yn cynnig ymgynghoriaethau ac yn cydweithio gyda’r rheiny rydym yn eu cefnogi i gynnal digwyddiadau codi arian a gwahanol fentrau.
  • Gofalu llais cryfach i’r rheiny rydym yn eu cefnogi er mwyn iddyn nhw chwarae rhan ganolog yn ein hymgyrchoedd a’n gwaith polisi. Diben hyn ydy fel bod modd i’r rheiny rydym yn eu cefnogi ddylanwadu ar wneuthurwyr penderfyniadau ar lefel lleol a chenedlaethol. Bu i’n grŵp lleisio barn ar gyfer y rheiny rydym yn eu cefnogi, ‘Llais i Bawb’ / ‘Voices to be Heard’, chwarae rhan ganolog yn ein hymgyrchoedd, yn ein hymatebion i ymgynghoriaethau’r llywodraeth a thrafodaethau gyda Gweinidogion ac ar lwyfan rhyngwladol. Bu i’r grŵp wneud hyn drwy gynnig tystiolaeth i’r Cenhedloedd Unedig ar adolygiad Llywodraeth Prydain am eu cynnydd tuag at roi’r Cytundeb er Hawliau Pobl gydag Anableddau mewn grym.
  • Cefnogi cyfleoedd ar gyfer ymrymuso er mwyn gofalu bod pobl gydag anawsterau dysgu yn arwain o ran cymryd rhan cymaint â phosib.

Mae ein dull gweithredu yn gyfle i’r rheiny rydym yn eu cefnogi i gymryd rhan ar bob lefel; yn eu bywydau eu hunain, yn Hft ac yn y gymuned.

Mwy o wybodaeth

I wybod mwy am gymryd rhan neu waith ein grŵp lleisio barn ‘Llais i Bawb’, cysylltwch gydag Amy Gordon, Cydlynydd Rhaglen – Cymryd Rhan, ar amy.gordon@hft.org.uk.

Involvement at Hft


Our approach to involvement is underpinned by our commitment to putting the people we support at the heart of everything we do.

All of us should be able to have a say in the decisions that affect our lives. However, as one of the most excluded groups in society, people with learning disabilities are often overlooked.

That’s why our approach to involvement is underpinned by our commitment to putting the people we support at the heart of everything we do.

For us, involvement means:

  • Enabling the people we support to shape their own support, exercise more control over their lives and experience greater levels of inclusion, independence and choice. We achieve this through our Fusion Model of Support in action.
  • Providing good opportunities for the people we support to shape our services and the organisation, drawing on their own experiences to inform what we do and continue to drive quality improvement and the best life possible. We do this by involving the people we support in the recruitment and development of our staff and volunteers, through our local and national speak out groups – ‘Voices to be Heard’, through feedback and consultations, and by working alongside the people we support on fundraising events and initiatives.
  • Strengthening the voices of the people we support to play a central role in our campaigns and policy work so that they can influence decision makers both locally and nationally. Our speak out group for the people we support, Voices to be Heard, has played a central role in our campaigns, in our responses to government consultations and discussions with Ministers, and on an international stage by giving evidence to the United Nations on the review of the UK government on their progress towards implementing the Convention for the Rights of People with Disabilities.
  • Supporting opportunities for self-empowerment so that involvement is led by people with learning disabilities as much as possible.

Our approach gives the people we support an opportunity to be involved at every level; in their own life, at Hft, and in the community.

Find out more

For further information on involvement or the work of our Voices to be Heard speak out group, please contact Amy Gordon, Programme Coordinator – Involvement, at amy.gordon@hft.org.uk.