Language - Welsh
Language - English

Ein Model Cefnogi ar y Cyd


Cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar y person

Mae’r Model ar y Cyd yn seiliedig ar y cysyniad Cymorth Gweithredol sy’n Canolbwyntio ar y Person (PCAS). Mae hyn yn ffordd o gefnogi pobl fel eu bod rhan o weithgareddau a pherthnasau ystyrlon fel unigolion gweithredol. O ganlyniad, byddan nhw’n meddu ar fwy o reolaeth dros eu bywydau ac yn manteisio ar chwarae rhan fwy ymarferol, bod yn fwy annibynnol a gwneud mwy o ddewisiadau.

Mae cynnig cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar y person yn gofyn inni ddeall y bobl rydym yn eu cefnogi. Mae’n bosib fod hyn yn ymddangos yn amlwg, ond mae’n bwysig nodi nad ydy’r ddealltwriaeth hwn wedi’i gyfyngu’n unig i wybod sut i fodloni anghenion uniongyrchol pobl. Mae gofyn inni ddeall yr hyn sy’n bwysig i bob unigolyn, eu nodweddion cadarnhaol a’u gobeithion ar gyfer y dyfodol er mwyn medru cynnig cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar y person.

Mae’r dull gweithredu hwn yn dod yn fwyfwy poblogaidd ar draws y sector. Caiff gweithwyr cefnogi Hft eu hyfforddi mewn Cefnogaeth Weithredol sy’n Canolbwyntio ar y Person yn ystod y cyfnod rhagarweiniol er mwyn gofalu fod pawb yn deall y dull gweithredu hwn o’r cychwyn cyntaf yn eu gyrfa gyda ni.

Dyma sydd wrth wraidd ein gwaith.

HFT Fusion Model

Y rheiny sy’n ganolog i’n model, a gan eu bod yn ganolog i’n holl waith, ydy’r rheiny rydym yn eu cefnogi. O’u hamgylch nhw, mae wyth cylchran sy’n cynrychioli’r holl sgiliau arbenigol rydym yn i gredu sy’n hanfodol er mwyn medru cynnig cefnogaeth arbennig. Mae hefyd agweddau ethegol a moesegol yn rhan o’r cylchrannau gan ein bod ni’n eu dwyn i ystyriaeth wrth gynnig ein gwasanaethau.

Yn cwmpasu’r cylchrannau hyn mae tair thema ategol: mae ‘gofalu’ wrth wraidd ein holl waith, gan ofalu ein bod yn cynnig gwasanaethau ‘o safon’ sy’n ‘gwella’n barhaus’.

Our Fusion Model of Support


Person-centred support

The Fusion Model is based on the concept of Person-Centred Active Support (PCAS). This is a way of supporting people so that they are engaged in meaningful activity and relationships as active participants. And as a result, they exercise more control over their lives and experience greater levels of inclusion, independence and choice.

Providing person-centred support requires us to understand the people we support. This may seem obvious, but it is important to note that this understanding is not limited to knowing how to meet people’s assessed needs. Person-centred support requires an understanding of what is important to each individual, what their positive qualities are and what they want for their future.

This approach is becoming more widely used across the sector.  Hft support workers are trained in Person-Centred Active Support at induction to ensure that everyone understands this way of working right from the beginning of their career with us.

It’s what we do.

HFT Fusion Model

At the centre of our model, and because they are at the centre of everything we do, are the people we support. Surrounding them are eight segments that reflect all of the specialist skills that we believe are necessary to provide excellent support. These segments also include some of the ethical and moral considerations we take into account when providing services.

Surrounding these segments are three supporting themes: ‘care about’ runs through everything we do, ensuring we provide ‘quality’ services that are ‘continually improving’.

Person-Centred Active Support (PCAS)

We put people at the centre of everything

The people we support have always been, and will always be at the heart of everything we do, so they are at the centre of our Fusion Model.

“Person-Centred Active Support is a way of supporting people so they are engaged in meaningful activity and relationships as active participants, exercising more control over their lives and experiencing greater levels of inclusion, independence and choice.” (Tizard Centre)

Everything we do is based on their view of what a ‘best possible life’ looks like; all the support we offer is aimed at helping them to live with more independence and choice.

Choice

We empower people to make their own choices

At Hft we make sure the people we support are as aware as they can be about the range of options available to them. When people make choices about what’s right for them, they feel more in control – even if others might disagree with their choices. Our staff understand the importance of balancing the right of those we support to make their own decisions with the responsibility we have to keep them safe.

Creative Solutions

We strive to do things differently

Life with a learning disability has too often been about what people can’t do, rather than what they can; about limiting risks, rather than experiencing freedom. At Hft we think openly and imaginatively to find new ways of enhancing the lives of the people we support. By pushing boundaries and challenging assumptions, we help people to live the best life possible.

Families and other Partnerships

We are committed to working together

Supporting people so they can have the best life possible means working in partnership; not only with them and their family and friends, but also with local authority staff, health professionals, volunteers and other support providers, welcoming and valuing what everyone contributes. This takes skills, experience and time. At Hft we build the kind of supporting relationships that can change someone’s life.

Healthy, Safe and Well

We help people to live well while staying safe

At Hft we take a positive approach to the people we support, looking for ways to meet their full range of physical, mental, emotional, social, cultural, and spiritual needs. We work with people to understand what the ‘best life possible’ looks like for them. Sometimes this might involve them making decisions or taking risks that others don’t approve of. We will always safeguard people from harm, but we believe independence and choice are more than just words.

Personal Growth

We find ways for people to own their futures

At Hft we help the people we support to take control of their lives. We find creative opportunities for them to develop as individuals, if they want to. That might include embracing new skills, widening their interests, and having new experiences. Even the smallest change can make a huge difference to an individual’s sense of independence, self-confidence, and esteem.

Personalised Technology

We use technology to change lives

From specialist telecare systems to safer bath-plugs, technology can enhance the lives of the people we support – but only if it supports an individual’s unique desires and needs. At Hft we conduct detailed personal assessments of the people we support, working with them and their families and support staff to find creative ways for technology to improve their lives both now and in the future.

Specialist Skills

We go beyond simply caring

Supporting people with complex, multiple needs requires more than a desire to look after them. It takes specialist skills based on proven expert knowledge and best practice. At Hft we invest heavily in the training and development of our support staff to ensure they have the skills and experience they need to help people with the most complex, multiple needs. Where possible, the people we support also get a say in who will be supporting them, so before any decisions are made, they get to meet any potential support staff. This means that both parties can feel confident that they are the best possible fit for one another.

Total Communication

We never stop trying to engage with people

Total Communication is about connecting with the people we support in the way that best suits them, including verbal and non-verbal styles. This means not only speech, tone, gesture and body language but also using the variety of tools available to improve interactions.

Cefnogaeth Weithredol sy’n Canolbwyntio ar y Person (PCAS)

Pobl sydd wrth wraidd ein holl waith.

Bu’r bobl rydym yn eu cefnogi bob amser, ac fe fyddan nhw bob amser wrth wraidd ein holl waith, fel eu bod yn ganolog i’n Model ar y Cyd.

“Mae Cefnogaeth Weithredol sy’n Canolbwyntio ar y Person yn fodd o gefnogi pobl fel eu bod yn rhan o weithgareddau a pherthnasau ystyrlon fel unigolion gweithredol. Hefyd mae’n fodd o’u cefnogi i ofalu eu bod yn meddu ar fwy o reolaeth dros eu bywydau, yn chwarae rhan fwy ymarferol, yn fwy annibynnol ac yn gwneud mwy o ddewisiadau eu hunain .” (Tizard Centre)

Mae ein holl waith ar sail gweledigaeth y bobl o’r ‘bywyd gorau posib’. Diben ein holl gefnogaeth ydy helpu’r bobl i fyw’n fwy annibynnol ac i ofalu bod modd iddyn nhw wneud mwy o ddewisiadau yn eu bywyd.

Dewis

Rydym yn cynnig grym i bobl wneud eu dewisiadau eu hunain.

Yma yn Hft, rydym yn gofalu bod y rheiny rydym yn eu cefnogi mor ymwybodol â phosib o’r ystod o opsiynau gallan nhw fanteisio arnyn nhw. Pan fo pobl yn mynd ati i wneud dewisiadau am bethau sy’n briodol iddyn nhw, maen nhw’n teimlo fel eu bod yn meddu ar fwy o reolaeth – hyd yn oed os ydy eraill yn anghytuno gyda’u dewisiadau o bosib. Mae ein staff yn ymwybodol o bwysigrwydd o gydbwyso hawl y rheiny rydym yn eu cefnogi i wneud eu penderfyniadau eu hunain gydag ein cyfrifoldeb o ofalu eu bod yn ddiogel.

Datrysiadau Creadigol

Rydym yn ymdrechu i fynd ati’n wahanol i’r arfer

Yn rhy aml, buom yn ystyried be na all bobl gydag anawsterau dysgu ei wneud, yn hytrach na beth allan nhw ei wneud, yn ystyried cyfyngu peryglon yn hytrach na manteisio ar ryddid. Yma yn Hft rydym yn ceisio meddwl yn agored a chreadigol am ffyrdd newydd o wella bywydau’r rheiny rydym yn eu cefnogi. Gan fynd ati i wthio ffiniau a herio rhagdybiaethau, rydym yn helpu pobl i fyw’r bywyd gorau posib.

Teuluoedd a Phartneriaethau eraill

Rydym yn ymroi i gydweithio

Mae cefnogi pobl i fyw’r bywyd gorau posib yn golygu bod angen cydweithio. Bydd angen cydweithio gyda nhw a’u teulu a’u ffrindiau ond hefyd gyda staff yr awdurdod lleol, gweithwyr proffesiynol y maes iechyd, gwirfoddolwyr a darparwyr cefnogaeth eraill gan groesawu a gweld gwerth mewn cyfraniadau gan bawb. Mae angen meddu ar sgiliau, profiad ac amser er mwyn medru llwyddo gyda hyn. Yma yn Hft, rydym yn mynd ati i ddatblygu’r perthnasau cefnogi sy’n newid bywydau pobl er gwell.

Iach a Diogel

Rydym yn helpu pobl i fyw’n dda gan ofalu eu bod yn ddiogel hefyd.

Yma yn Hft, ein nod ydy cyflawni gwaith cadarnhaol er lles y rheiny rydym yn eu cefnogi. Rydym yn ceisio dod o hyd i ffyrdd i fodloni anghenion corfforol, meddyliol, emosiynol, cymdeithasol, diwylliannol ac ysbrydol y rheiny rydym yn eu cefnogi. Rydym yn cydweithio gyda phobl i ddeall eu cysyniad nhw o’r ‘bywyd gorau posib’. O bryd i’w gilydd bydd disgwyl i’r rheiny rydym yn eu cefnogi wneud penderfyniadau neu roi cynnig ar bethau a all fod yn beryg y bydd eraill yn eu hanghymeradwyo. Byddwn bob amser yn gwarchod pobl rhag niwed ond rydym hefyd o’r farn bod angen cynnig annibyniaeth a dewisiadau i bobl.

Twf Personol

Rydym yn dod o hyd i ffyrdd i bobl siapio’u dyfodol eu hunain.

Yma yn Hft, rydym yn helpu’r rheiny rydym yn eu cefnogi i gymryd rheolaeth dros eu bywydau eu hunain. Rydym yn dod o hyd i gyfleoedd creadigol lle gallan nhw ddatblygu fel unigolion, os ydyn nhw’n dymuno gwneud hynny. Bydd hyn o bosib yn ymwneud gyda manteisio ar sgiliau newydd, ymestyn eu diddordebau ac elwa ar brofiadau newydd. Gall y newid lleiaf posib wneud gwahaniaeth sylweddol i deimlad o annibyniaeth, hunan-hyder a hunan-barch unigolyn.

Technoleg Bersonol

Rydym yn manteisio ar dechnoleg er mwyn newid bywydau.

O systemau teleofal arbenigol i blygiau bath mwy diogel, mae modd i dechnoleg gyfoethogi bywydau’r rheiny rydym yn eu cefnogi – ond dim ond os ydy’r dechnoleg yn cefnogi dymuniadau ac anghenion unigryw yr unigolyn. Yma yn Hft rydym yn cynnal asesiadau personol manwl o’r rheiny rydym yn eu cefnogi, gan gydweithio gyda nhw a’u teuluoedd a staff cefnogi i ddod o hyd i ffyrdd creadigol gall dechnoleg wella’u bywydau rŵan ac yn y dyfodol.

Sgiliau Arbenigol

Rydym yn mynd y tu hwnt i’r galw

Mae angen ichi fynd y tu hwnt i’r galw i gefnogi pobl gydag anghenion amryfal a chymhleth. Mae angen ichi feddu ar sgiliau arbenigol sy’n seiliedig ar wybodaeth arbenigol profedig ac ymarfer gorau. Yma yn Hft, rydym yn buddsoddi’n sylweddol mewn hyfforddi a datblygu ein staff cefnogi er mwyn gofalu eu bod yn meddu ar y sgiliau a phrofiad angenrheidiol i helpu’r bobl gydag anghenion mwyaf cymhleth ac amryfal. Pan fo’n bosib, bydd modd i’r rheiny rydym yn eu cefnogi ddewis pwy sy’n eu cefnogi, felly cyn caiff unrhyw benderfyniadau eu gwneud, mae modd iddyn nhw gefnogi unrhyw staff cefnogi dichonol. Diben hyn ydy gofalu bod yr unigolion a’r staff cefnogi yn teimlo’n hyderus eu bod y bobl fwyaf addas i gydweithio gyda’i gilydd.

Cyfathrebu Cyfan gwbl

Rydym byth a hefyd yn ceisio ymwneud gyda phobl.

Diben Cyfathrebu Cyfan gwbl ydy cysylltu gyda’r rheiny rydym yn eu cefnogi mewn ffordd sydd fwyaf addas iddyn nhw, gan gynnwys dulliau geiriol ac aneiriol. Felly, nid yn unig canolbwyntio ar lafar, tôn, ystumiau ac iaith y corff yn unig ond hefyd drwy ddefnyddio’r amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael i wella cydweithio.