Language - Welsh
Language - English

Byw â Chefnogaeth


Mae nifer o bobl yn cymryd dewis lle i fyw a phwy i fyw gyda nhw yn ganiataol, er mae’n rhan hanfodol o fedru teimlo rheolaeth dros eich bywyd.

Gyda byw â chefnogaeth Hft, rydym yn cefnogi pobl gydag anawsterau dysgu i fyw sut bynnag a lle bynnag yr hoffan nhw, yn aml yn eu helpu o dai gofal preswyl neu gartrefi eu teuluoedd i fyw yn eu cartref eu hun neu mewn tŷ ar y cyd â’u ffrindiau.

Yna, gallwn fynd ati i gynnig cefnogaeth mewn ffordd sy’n gweddu i bob unigolyn, un ai drwy gydol y dydd neu wrth alw heibio i’w helpu gyda’u siopa a choginio, neu efallai eu helpu gyda’u biliau.

Dod o hyd i gartref

Ydych chi’n symud i mewn i’ch cartref eich hun am y tro cyntaf?

Fe wnawn ni’ch cefnogi chi i ddod o hyd i lety gyda chymdeithasau tai lleol neu landlordiaid preifat sy’n barod yn gweddu i’ch anghenion neu lle mae modd inni eu haddasu i ddiwallu eich anghenion.

Fe wnawn ni hefyd ofalu eich bod yn deall manylion eich cytundebau tenantiaeth a sut i dalu’ch rhent. Gallwn eich cefnogi i symud, a chanfod y gefnogaeth fydd ei hangen arnoch i fyw yn eich cartref eich hun.

Staffio

Mae dod o hyd i’r staff fwyaf priodol yn bwysig. Mae angen inni ddod o hyd i rywun sy’n cyflawni’u gwaith yn dda ond am ben hynny, rhywun sy’n ddelfrydol yn rhannu’r un diddordebau ac yn mwynhau’r un math o bethau â’r person maen nhw’n eu cefnogi. Mae’n bwysig ein bod yn paru’r unigolion gyda rhywun y byddan nhw’n mwynhau treulio amser gyda nhw.

Byddwn hefyd yn mynd ati i ofalu bod ein staff yn derbyn hyfforddiant llawn ar gefnogaeth weithredol sy’n canolbwyntio ar y person er mwyn iddyn nhw fedru helpu’r bobl maen nhw’n eu cefnogi i gymryd rhan, bod yn annibynnol a gwneud dewisiadau eu hunain. Mae’n fath o gefnogaeth rydym eisoes yn ymwybodol ei bod yn arwain at ddeilliannau gwych ar gyfer y rheiny rydym yn eu cefnogi.

Annibyniaeth

Rydym yn cydweithio’n agos gyda’r rheiny rydym yn eu cefnogi i’w helpu i fyw’n fwy annibynnol, yn fwy diogel ac yn fwy rhwydd. Bosib y byddan yn ymdrin â thechnoleg bersonol, fel adnodd sy’n eich atgoffa i gau drws yr oergell, neu glo gallwch ei agor gyda’ch ôl bys sy’n golygu nad oes yn rhaid ichi boeni am anghofio’ch goriadau pan fyddwch yn picied i’r siop.

Rydym wedi dysgu pan fod modd i’r rheiny rydym yn eu cefnogi fynd ati i wneud pethau heb gymorth, maen nhw’n teimlo mwy o reolaeth dros eu bywydau eu hun ac yn fwy tebygol o fod yn aelodau gweithredol o’u cymuned.

Cysylltwch gyda’n tîm lleol i drafod sut gallwn ni eich helpu.

Supported Living


Many people take choosing where to live and who to live with for granted, yet it’s a fundamental part of feeling in control of your life.

With Hft supported living, we support people with learning disabilities to live however and wherever they choose, often helping them move from residential care or family homes into their own place or a house shared with friends. We can then provide support in a way that suits each individual, whether that’s round the clock, or by dropping in to help with shopping and cooking, or perhaps helping with the bills.

Finding a home

Moving into your own home for the first time? We’ll support you in finding accommodation with local housing associations or private landlords that’s already suited to your needs, or can easily be adapted to meet them. We’ll also help to make sure you understand the details of your tenancy agreements and paying rent. We can support you to move, and to work out what support you’ll need to live in your own home.

Staffing

Finding the right staff is important. It’s not just about finding someone that does a good job, but finding someone who ideally shares the same interests and enjoys the same things as the person they’re supporting – someone that they’ll like spending time with. We also take the time to make sure that our staff are fully trained in person-centred active support so that they’re able to help the people they support enjoy higher levels of inclusion, independence and choice.  It’s a style of support that we know leads to great outcomes for the people we support.

Independence

We work closely with the people we support to identify any opportunities to help them live more independently, safely and easily. This might take the form of personalised technology, whether through a gadget that reminds you to close the fridge door, or a finger print lock that means you don’t have to worry about forgetting your keys when you pop to the shops. Our experience shows us that when the people we support are able to do things without assistance, they feel more in control of their own lives and are more likely to become active members of their community.

Get in touch with our local team to discuss how we can help.