Language - Welsh
Language - English

Mwy Amdan Hft


Mae hawl gan bawb fyw eu bywyd i’r eithaf gan gynnwys pobl gydag anawsterau dysgu. Fodd bynnag, mae pobl gydag anawsterau yn wynebu rhwystrau sylweddol – gall eu heriau fod yn hynod gymhleth a phara trwy gydol eu hoes. Er hynny, gan fanteisio ar y gofal, cefnogaeth ac anogaeth gywir, rydym o’r farn gall unrhyw un gydag anawsterau dysgu fanteisio ar fywyd mwy dymunol, cysurus a boddhaol.

Dyma pam fod y bobl rydym yn eu cefnogi yn annatod i’n holl waith, Mae ein Model Cefnogi ar y Cyd yn gofalu ein bod yn canolbwyntio ar anghenion penodol pob unigolyn gan gynnig gofal personol a chefnogaeth greadigol. Rydym yn ymdrechu i ddeall eu hanghenion newidiol a chynnig gwasanaethau a chefnogaeth sy’n gwneud gwir wahaniaeth i’w bywydau.

Fel un o’r elusennau mwyaf a hynaf yn cefnogi pobl gydag anawsterau dysgu yn Lloegr a Chymru, mae modd inni fuddsoddi ein gwybodaeth yn ein staff. Rydym yn mynd ati i’w helpu i ddatblygu sgiliau arbenigol a’r medrusrwydd angenrheidiol er mwyn cynnig y gefnogaeth rydym yn credu sydd ei angen. Rydym yn gofalu bod gan y staff bob amser ddigon o amser i ddatblygu perthnasau dibynadwy a gofalgar gyda’r bobl a’r teuluoedd maen nhw’n eu cefnogi.

Ledled Lloegr a Chymru, mae ein gwasanaethau yn amrywio o ofal preswyl a chyfleoedd yn ystod y dydd i wasanaeth byw gyda chefnogaeth / gofal cartref – o ychydig oriau’r wythnos i 24 awr y diwrnod. Rydym yn cynnig cefnogaeth fel bod modd i bobl gydag anawsterau dysgu fanteisio i’r eithaf ar fywyd – gan ofalu eu bod yn mwynhau eu bywyd, eu bod yn foddhaol gyda’u bywyd, gwella’u hiechyd a datblygu perthnasau ystyrlon neu waith gyda thâl. Rydym yn mynd tu hwnt i’r galw o fod yn ddarparwr cefnogaeth o safon yn unig.

Mae Hft yn elusen gofrestredig. Dyma fanylion ein helusen gofrestredig:

Enw cofrestredig:
HF Trust Ltd

Cyfeiriad Cofrestredig:
5/6 Brook Office Park, Folly Brook Rd, Emersons Green, Bristol, BS16 7FL

Rhif Cwmni wedi’i gofrestru yn Lloegr:
734984

Rhif elusen gofrestredig:
313069

About Hft


Everyone has a right to the best life possible and that includes people with learning disabilities. But people with learning disabilities face obstacles that are hard to imagine – their challenges can be complex and lifelong. Even so, with the right care, support and encouragement, we believe everyone with a learning disability can find more enjoyment, comfort and satisfaction in their lives.

That’s why everything we do is centred on the people we support. Our Fusion Model of Support ensures that we focus on the specific needs of each individual, being creative about the kind of personal care and support we offer. We work hard to understand their changing needs and provide services and support that make a real difference to their lives.

As one of the largest and longest-established charities supporting people with learning disabilities in England and Wales, we are able to invest our knowledge in our staff. We help them to develop the specialist skills and expertise needed to provide the kind of support we believe in. And we try to make sure they always have the time it takes to build trusted, caring relationships with the people and families they support.

Across England and Wales, our services range from residential care and day opportunities to supported living/domiciliary care at home – from a few hours a week to 24 hours a day. We provide support that means people with learning disabilities can experience life to the full – from enjoyment, satisfaction and improved health to finding meaningful relationships or paid employment. Our commitment goes beyond being just a high quality support provider.

Hft is a registered charity. Our registered charity details are as follows:

Registered name:
HF Trust Ltd

Registered Address:
5/6 Brook Office Park, Folly Brook Rd, Emersons Green, Bristol, BS16 7FL

Company Registered in England no:
734984

Registered Charity no:
313069

 • Ein Gweledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd

  Fe ddylai fod modd i bobl gydag anawsterau dysgu fyw yn eu cymunedau gan fedru manteisio ar yr holl ddewisiadau a chefnogaeth angenrheidiol i fyw eu bywyd i’r eithaf.
  View
 • Hanes

  Bu i Hft fynd o nerth i nerth ac erbyn hyn mae’n cefnogi dros 2,500 o oedolion gydag anawsterau dysgu ledled y wlad i fyw eu bywyd i’r eithaf.
  View
 • Llywodraethu

  Mae Ymddiriedolwyr ac uwch dîm rheoli Hft yn ymdrechu i ofalu bod yn strategaeth yn canolbwyntio ar gynnig y deilliannau gorau posib i’r bobl rydym yn eu cefnogi.
  View
 • Aelodaeth ac Achrediadau

  Bu i Hft gyflawni sawl acolad sy’n dangos ein hymrwymiadau amrywiol i fod yn ddarparwr gwasanaeth ardderchog a chyflogwr rhagorol.
  View
 • Hft Flintshire

  Cefnogi pobl gydag anawsterau i fyw yn fwyannibynnol a gofalu fod gan bobl mwy oddewisiadau ledled Sir Y Fflint.
  View
 • Our Vision, Mission, and Values

  People with learning disabilities should be able to live within their communities with all the choice and support they need to live the best lives possible.
  View
 • History

  Hft has gone from strength to strength, and now supports more than 2,500 adults with learning disabilities nationwide to live the best lives possible.
  View
 • Governance

  Hft's Trustees and senior management team work to ensure that our strategy stays focused on delivering the best possible outcomes for the people we support.
  View
 • Memberships & Accreditations

  Hft has achieved a number of accolades that demonstrate our various commitments to being both an excellent service provider, and an excellent employer.
  View
 • Hft Flintshire

  Hft supports adults with learning disabilities across the Flintshire area to live the best lives possible.
  View