Language - Welsh
Language - English

Ein Gweledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd


Gweledigaeth

Rydym yn credu mewn byd lle mae modd i unrhyw un gydag anhawster dysgu fyw yn eu cymuned gan fedru manteisio ar yr holl ddewisiadau a chefnogaeth angenrheidiol i fyw eu bywyd i’r eithaf.

Cenhadaeth

Ein cenhadaeth ydy cydweithio i gyflawni’r deilliannau gorau posib i’r rheiny rydym yn eu cefnogi.

Fe awn ni ati i wneud hyn drwy ofalu bob pobl yn annatod i’n holl waith. Rydym yn cydweithio gyda nhw er mwyn cynnig gwasanaethau sy’n greadigol, arloesol a chynaliadwy.

Mae ein timau arbenigol yn defnyddio’u sgiliau ac arbenigedd i gynnig gwasanaethau i’r rheiny gydag yr anghenion mwyaf cymhleth.

Rydym yn angerddol am ein gwaith, ac yn manteisio ar ein dealltwriaeth unigryw o’r heriau mae’r bobl rydym yn eu cefnogi yn eu hwynebu i leisio’n barn gyda nhw a chreu newidiadau cadarnhaol.

Our Vision, Mission, and Values


Vision

We believe in a world where anyone with a learning disability can live within their community with all the choice and support they need to live the best life possible.

Mission

Our mission is to work in partnership to achieve the best outcomes for the people we support.

We do this by putting people at the centre of everything we do. We work collaboratively with them to provide services that are creative, innovative and sustainable.

Our specialist teams use their skills and expertise to deliver services to people including those with the most complex of needs.

We are passionate about what we do, and use our unique understanding of the challenges facing the people we support to speak up with them to bring about positive change.

Gwerthoedd

  • Mae gennym ni’r galon i wrando, lleisio’n barn a gweithredu
  • Rydym yn malio am sut rydym yn cydweithio gydag eraill
  • Rydym oll yn unigryw ac mae ein gwahaniaethau yn ein gwneud ni’n bobl gryfach
  • Rydym bob amser yn ceisio gweithredu yn y ffyrdd gorau posib

Values

  • We have the courage to listen, speak up and take action
  • We care about how we work in partnership with others
  • We are all unique and our differences make us stronger
  • We are always looking for the best ways of doing things

HFT Fusion ModelCanfod sut mae ein Model Cefnogi ar y Cyd yn ein helpu i ofalu bod ein cefnogaeth yn ymwneud â’r person yn bennaf ac yn canolbwyntio ar gydweithio.

HFT Fusion Model

Find out how our Fusion Model of Support helps us ensure that the support we provide is person-centred, and focused on working in partnership.