Language - Welsh
Language - English

Hft Flintshire | Gwasanaethau cefnogi pobl
gydag anawsterau dysgu


Ffoniwch ni i drafod eich cefnogaeth: 01244 813448

Cyfeiriad: Hft Flintshire, Hwb Cyfle, Chester Road West, Queensferry, CH5 1SA

E-bost: HftFlintshire@hft.org.uk


Ein Gwaith

Cychwynnodd Hft gydweithio gyda Chyngor Sir Y Fflint ar ddiwedd 2017 er mwyn cynnig a datblygu cyfleoedd Dydd a Gwaith i bobl gydag anawsterau dysgu.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth i unigolion gydag ystod o anghenion a dyheadau ac mae tri model darparu caiff eu galw’n Gyfleoedd Dydd ar y cyd:

 • Gwasanaethau Dydd – mae hyn yn wasanaeth gofal dydd yng Nghanolfan Glanrafon i unigolion gyda sawl anabledd ac anableddau dwys.
 • Cyfleoedd Gwaith – Pum model busnes bach sy’n cynnig cyfleoedd gwaith gyda chefnogaeth a chyfle i ddatblygu sgiliau;
 • Abbey Metal – Gwaith contract metel a haearn ar gyfer cwmnïau lleol – giatiau, rheiliau, balconïau, gwaith haearn unigryw, cyfosod cyfansoddion bach, trwsio eitemau i’r cyhoedd.
 • Castle Connections – Gwasanaeth cyfosod a phacio i gwmnïau lleol – cyfansoddion rhannau trydan, pecynnau gwasanaethu ceir; rhai gweithgareddau celf a chrefft a grwp.
 • Tri Ffordd – Planhigion tymhorol, basgedi crog, blodau garlant a Choed tân. Hefyd cytundebau Cynnal a Chadw tir, Crefftau a hyfforddiant Technoleg Gwybodaeth.
 • Estuary Crafts / Crefftau – Gwaith gwnïo a nodwyddwaith i greu dodrefn meddal – eitemau wedi eu gweu, gorchuddion clustogau, cwiltiau a charthenni. Caiff yr holl eitemau eu gwerthu yn siop Crefftau Cariad ar stryd fawr y Fflint. Gallwch archebu rhai eitemau arbennig a phersonol.
 • Rowleys Pantry a Chaffi Freshfields – caffi gyda gwasanaeth bwyta mewn neu brydau ar glud.
 • Dewisiadau Gwaith – Gwasanaeth dod o hyd i waith, hyfforddi a chefnogi ar gyfer lleoliadau gwaith mewn busnesau a mudiadau lleol.

Hft Flintshire | Learning disability support services


Call us to discuss your support: 01244 813448

Address: Hft Flintshire, Hwb Cyfle, Chester Road West, Queensferry, CH5 1SA

Email: HftFlintshire@hft.org.uk


Our Work

Hft entered into a partnership with Flintshire county council at the end of 2017, to deliver and develop Day and Work opportunities for adults with a learning disability. The service provides support to individuals with a range of needs and aspirations, and comprises of three delivery models known collectively as Day Opportunities:

 • Day Services – this is a day care service based at Glanrafon for individuals with multiple and profound disabilities.
 • Work Opportunities – Five small business models offering supported work opportunities and skills development;
 • Abbey Metal – Metal and Iron based contract work for local companies -gates, railings, balconies, bespoke ironwork, assembly of small components, repairs for general public.
 • Castle Connections – Assembly and packing service to local companies –electrical parts components, car servicing packs; some arts and crafts and group activities.
 • Tri Ffordd – Seasonal plants, hanging baskets, garlands, Logs and firewood. Grounds Maintenance contracts, Crafts and IT Training.
 • Estuary Crafts / Crefftau – Sewing and needlework making soft furnishings –knitted items, cushion covers, quilts, throws; All items sold in Crefftau Cariad high street shop in Flint –some to customer order.
 • Rowleys Pantry and Freshfields Café – café providing eat in and take away service.
 • Work Options – Job finding, coaching and support service for work placements in local businesses and organisations.