Language - Welsh
Language - English

Hanes


Yn yr ardd ym Mhlas Frocester yn y 60au

Ers sefydlu Hft, bu rhai newidiadau sylweddol, ond mae cefnogi pobl gydag anawsterau dysgu i fyw y bywyd gorau posib yn dal yn nod sefydlog gennym ni. Yn y 1960au, roedd ond cyfleoedd cyfyngedig i bobl gydag anawsterau dysgu pan fu iddyn nhw gyrraedd eu llawn dwf. Felly, ym 1962 bu i grŵp o rieni llawn gweledigaeth gyda phlant ag anawsterau dysgu sefydlu Hft er mwyn gofalu bywyd gwell i’w plant.

Er mwyn gofalu bod eu plant yn parhau i ddysgu a datblygu a chyflawni hyd eithaf eu gallu wedi gadael yr ysgol, bu i’r rheini uno i brynu Plas Frocester yn Swydd Gaerloyw. Bu iddyn nhw greu cartref lle oedd modd i bobl gydag anawsterau dysgu fanteisio ar gefnogaeth i gymryd yr awenau dros eu bywydau. Ers sefydlu bu i Hft ddatblygu i gefnogi mwy o bobl gydag anawsterau dysgu a’u teuluoedd.

Ym 1982, bu i Ei Huchelder Brenhinol, Y Dywysoges Frenhinol anrhydeddu Hft gan dderbyn gwahoddiad i ddod yn Noddwr Brenhinol inni. Ers hynny, bu i Ei Huchelder Brenhinol ymweld â’n gwasanaeth, ein cynadleddau a digwyddiadau codi arian sawl gwaith gan helpu i hyrwyddo ein helusen a hyrwyddo hawliau’r rheiny rydym yn eu cefnogi.

Ynghyd â chartrefi preswyl bach lle mae’r bobl yn ganolog iddyn nhw, rydym erbyn hyn yn cefnogi mwyfwy o bobl i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi drwy ein gwasanaethau byw gyda chefnogaeth. Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth i bobl gydag anawsterau dysgu i gymryd rhan mewn gweithgareddau, gwneud ffrindiau neu ddatblygu perthnasau a manteisio ar brofiadau a fydd yn help iddyn nhw ddod o hyd i waith gyda thâl.

Ers ei lansio ym 1993, bu Gwasanaeth Cefnogi Gofalwyr Teulu Hft yn cynnig cefnogaeth un-i-un a gwybodaeth i ofalwyr teulu pobl gydag anhawster dysgu, wedi’u cefnogi gan Hft neu ddarparwyr gwasanaeth eraill i bobl gydag anawsterau dysgu.

Mae Hft hefyd yn fudiad blaenllaw yn y farchnad o ran cynnig ‘technoleg bersonol’ – gan ddefnyddio technoleg gynorthwyol i gefnogi pobl gydag anawsterau dysgu i fyw bywydau mwy annibynnol.

Ym mis Mai 2013, bu i Hft uno gyda Self Unlimited, elusen arall gafodd ei sefydlu yn y 1960au er mwyn cynnig cefnogaeth i bobl gydag anawsterau dysgu. Bu gwerthoedd ac athroniaeth debyg Self Unlimited olygu y byddai uno gyda nhw yn fuddiol gan y bu modd i’r elusen gyfunol elwa o gyfoeth o brofiad a gwybodaeth y ddau fudiad.

At hyn, yn 2017, bu inni gynnal ein gwasanaeth cyntaf yng Nghymru, lle’r ydym yn cynnig cyfleoedd dydd a gwaith i bobl gydag anawsterau dysgu yn ardal Sir y Fflint.

Ers ei sefydlu, bu i Hft fynd o nerth i nerth ac mae erbyn hyn yn cefnogi dros 2,500 o oedolion gydag anawsterau dysgu ledled y wlad i fyw eu bywyd i’r eithaf.

Er bu newidiadau ers y 1960au, dydy ein hawydd i gynnig gofal arbenigol a chefnogaeth i bobl fyw mor annibynnol â phosib gyda chymaint o ddewisiadau, urddas a rheolaeth â phosib heb. Gan edrych tua’r dyfodol, rydym yn manteisio mwyfwy ar sgiliau a phrofiad ein staff i helpu’r bobl gyda’r anghenion mwyaf cymhleth a heriol.

Dysgu mwy am ein Gweledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd.

Hanes


In the garden at Frocester Manor in the 60s

Since Hft was established, some things have changed significantly, while others – like our desire to support people with learning disabilities to live the best life possible – have stayed the same. In the 1960s, there were limited opportunities available for people with learning disabilities when they reached adulthood. So, in 1962 a group of visionary parents that had children with learning disabilities and who wanted to ensure a better life for them, set up Hft.

To ensure their children would continue to learn and develop and fulfil their potential after leaving school, these parents joined together to purchase Frocester Manor in Gloucestershire, creating a home in which people with learning disabilities could be supported to take control of their own lives. From this small beginning, Hft has grown to support more people with learning disabilities and their families.

In 1982, Her Royal Highness, The Princess Royal honoured Hft by accepting an invitation to become our Royal Patron. Since then, HRH has made many visits to our services, conferences and fundraising events, helping to promote the charity and champion the rights of the people we support.

As well as small, person-centred residential care homes, we now support more and more people to live independently in their homes through our supported living services. We also provide support for people with learning disabilities to take part in activities, to make friends or develop relationships and to get the experience that will help them find paid employment.

Launched in 1993, Hft’s Family Carer Support Service provides one to one support and information to family carers of people with a learning disability, supported by Hft or other learning disability service providers.

Hft is also a market leader in the provision of what we call ‘personalised technology’ – using assistive technology to support people with learning disabilities to achieve greater independence in their lives.

In May 2013, Hft merged with Self Unlimited, a charity that was also set up in the 1960s to provide support for people with learning disabilities. Self Unlimited’s similar values and philosophy meant a merger between the two charities made sense, as the combined charity benefited from the wealth of experience and knowledge of both organisations.

And in 2017, we took on our first service in Wales, where we’re delivering day and work opportunities for people with learning disabilities in the Flintshire area.

Since its launch, Hft has gone from strength to strength, and now supports more than 2,500 adults with learning disabilities nationwide to live the best lives possible.

So although things have changed since the 1960s, what hasn’t changed is our desire to provide the specialist care and support that helps people to live with as much independence, choice, dignity and control as possible. Looking to the future, we are increasingly using the skills and experience of our staff to help people with the most complex, challenging needs.

Find out more about our Vision, Mission and Values.