Language - Welsh
Language - English

Llywodraethu


Hft ydy un o’r ychydig elusennau er lles anawsterau dysgu lle mae teuluoedd a gofalwyr pobl gydag anhawster dysgu yn rhan ymarferol er mwyn gofalu bod anghenion y bobl rydym yn eu cefnogi yn annatod i’n holl waith.

Cafodd yr elusen ei sefydlu’n wreiddiol gan grŵp o deuluoedd, llawn gweledigaeth, plant gydag anawsterau dysgu er mwyn gofalu bod eu plant yn cyflawni hyd eithaf eu gallu. Mae Hft yn gweithredu fel mudiad aelodaeth unigol, gan ofalu ein bod yn parhau i wella bywydau’r bobl rydym yn eu cefnogi yn ddigonol.

Mae aelodau yn annatod i’n gwaith. Rydym yn cynnig y diweddaraf i’n holl aelodau ynghylch cynnig gwasanaethau effeithiol i bobl gydag anawsterau dysgu a’u teuluoedd, rydym yn eu gwahodd i’n Cyfarfod Blynyddol. At hyn, rydym yn gofyn iddyn nhw am bleidleisio i enwebu nifer o’n Hymddiriedolwyr er mwyn gofalu eu bod yn chwarae rhan yn nyfodol Hft.  Mae hefyd cyfle i’n haelodau ddod yn Ymddiriedolwyr eu hunain.

Mae ein Cyngor o Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am strategaeth gyffredinol Hft a rheoli Hft yn effeithiol. Caiff 50% o’n Hymddiriedolwyr eu dewis gan ein haelodau a 50% eu henwebu gan y Cyngor am eu harbenigedd mewn meysydd perthnasol.

Mae ein Hymddiriedolwyr wedi eu henwebu yn deillio o gefndiroedd amrywiol ac fe gân nhw eu dewis am y sgiliau ac arbenigedd gallan nhw ei gynnig i gynnal gwasanaethau cefnogi Hft. Mae sawl un yn hynod ymwybodol o’r trafferthion sy’n effeithio ar bobl gydag anawsterau dysgu.  Mae gan rai aelodau teulu gydag anawsterau dysgu, rhai yn ofalwyr neu’n gyfeillion i rywun gydag anhawster dysgu ac mae rhai yn meddu ar arbenigedd penodol mewn datblygu polisïau neu sgiliau penodol sy’n gofalu bod modd cynnal Hft yn effeithiol.

Mae’r uwch dîm reoli o dan arweiniad y Prif Weithredwr, yn gyfrifol am weithredu strategaeth Hft a’r gwaith ynghlwm â’i gynnal o ddydd i ddydd.

Mae ein Hymddiriedolwyr a’r uwch dîm rheoli yn rhannu’r un nod : gofalu bod Hft yn cynnig y gefnogaeth gorau posib. Maen nhw hefyd yn mynd ati yn barhaus i geisio canfod ffyrdd newydd i sicrhau fod modd i’r rheiny rydym yn eu cefnogi i fanteisio ar y bywyd gorau posib.

Governance


Hft is one of the few learning disability charities where families and carers of people with a learning disability are actively involved in ensuring the needs of the people we support are kept at the centre of everything we do.

Originally set up by a group of visionary families of children with learning disabilities looking to ensure their children achieved their full potential, Hft operates as an individual membership organisation, ensuring we continue to enhance the lives of the people we support in the right ways.

Members are central to the way we operate. We keep all of our members up to date with everything we do to provide effective services to people with learning disabilities and their families, invite them to our AGM, and ask them to vote in elections of many of our Trustees so they can each play a part in the future of Hft. Our members are also able to become Trustees themselves.

Our Council of Trustees is responsible for the overall strategic direction and effective management of Hft. 50% of our Trustees are selected by our members and 50% nominated by the Council for their expertise in relevant fields.

Our nominated Trustees come from diverse backgrounds and are chosen for the skills and expertise they can bring to Hft’s delivery of support and services. Many have an excellent understanding of the issues that affect people with learning disabilities. Some have family members with learning disabilities; others are carers or friends of someone with a learning disability; and some have specific expertise in policy development or specific skills that can help ensure Hft is run effectively.

The implementation of strategy and day-to-day running of Hft is managed by the senior management team.

Our Trustees and senior management team share a common goal: to ensure that Hft delivers the best support possible and continually looks for new ways to ensure that the people we support have every opportunity to live the best life possible.

Executive Team

Y Tîm Gweithredol

Trustees

Ymddiriedolwyr