Language - Welsh
Language - English

Beth ydy gwaith cefnogol?


Caiff gwaith cefnogol ei ddiffinio fel helpu pobl sydd angen gofal i fyw bywyd mor annibynnol â phosib.

Mae hynny’n berffaith wir ond gofynnwch i unrhyw Weithiwr Cefnogol ac fe wnân nhw egluro bod llawer mwy ynghlwm â’r swydd na’r diffiniad uchod!

Caiff Gweithwyr Cefnogol Hft eu hyfforddi i ddefnyddio ein Model ar y Cyd er mwyn gofalu bod modd i’r rheiny rydym yn eu cefnogi fyw y bywyd gorau posib. Mae hyn yn golygu rhoi dull sy’n canolbwyntio ar y person ar waith sy’n ymwneud â deall y person sy’n derbyn y gefnogaeth. Felly, eu hoff ddull cyfathrebu, beth sy’n eu gyrru nhw, beth sy’n eu llesteirio a beth maen nhw’n dymuno’i gyflawni. Mae angen amser ac amynedd i fynd ati i ganfod hyn i gyd ond pan fo Gweithiwr Cefnogol yn ymwybodol o hyn, gallan nhw wneud effaith sylweddol i fywyd y rheiny rydym yn eu cefnogi.

Mae’n wir fod cynnig mwy o annibyniaeth yn rhan hanfodol o’r swydd ac mae sawl ffordd gall ein Gweithwyr Cefnogol gyflawni hyn. Gall olygu dod o hyd i waith neu efallai ennill sgiliau i goginio pryd i’w teulu ar eu pen eu hun. Mae’r swydd yn amrywiol dros ben.

Mae pob dydd yn wahanol i Weithwyr Cefnogol Hft, mae amrywiaeth i’w gwaith yn fwy amlach na byth.

Diwrnod nodweddiadol i weithiwr cefnogol  

Rydym yn cefnogi pobl gyda phob math o anawsterau dysgu. Cofiwch fod anawsterau dysgu ar sail sbectrwm felly mae’n bosib y bydd effaith y un cyflwr ar fywyd o ddydd i ddydd dau berson yn dra gwahanol. Yna, cofiwch fod gan bawb eu personoliaeth unigryw eu hun ac fe welwch mai anaml iawn y bydd dau ddiwrnod gwaith yn union yr un peth.

Beth ydy gwaith gweithwyr cefnogol?

Mae’r rhan fwyaf o waith y Gweithwyr Cefnogol er lles y bobl rydym yn eu cefnogi, ac yn ymwneud â helpu gofalu bod modd iddyn nhw fyw mor annibynnol â phosib gan wneud eu dewisiadau eu hunain. Ymysg y tasgau cyffredin mae cefnogi pobl i wneud y canlynol:

 • mentro allan, cymryd rhan mewn diddordebau a gweithgareddau hamdden
 • paratoi bwyd – a mwynhau ei fwyta!
 • cael eu hun yn barod yn y bore ynghyd â chymorth gyda gofal a hylendid personol
 • cyflawni nodau wedi’u hadnabod yn y cynlluniau cefnogi, fel ennill profiad gwaith a defnyddio cludiant cyhoeddus
 • cymryd meddyginiaeth neu fynychu apwyntiadau ysbyty
 • rheoli arian a biliau
 • cyflawni gwaith tŷ
 • cynllunio gwyliau – ac weithiau cefnogi pobl i fynd ar wyliau
 • cymdeithasu gyda ffrindiau neu ymweld â theulu
 • ac wrth gwrs byw y bywyd gorau posib!

Wrth fynd ati i gyflawni’r tasgau hyn, mae’r Model Cefnogi ar y Cyd yn help i ofalu bod y bobl rydym yn eu cefnogi wrth wraidd ein holl waith.

Ymunwch â Thîm Hft

Mae bod yn Weithiwr Cefnogol yn swydd heriol ond boddhaus sy’n gyfle ichi wneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i fywyd pob dydd rhywun. Os ydy hynny’n swnion gyfle atyniadol ichi, cymrwch olwg ar ein swyddi gwag ac ewch ati i roi cynnig ar yrfa newydd gyda Hft heddiw.

What is support work?


Support work is usually defined as helping people who require care to live their life as independently as they can.

But talk to any Support Worker and they’ll tell you that while that’s true, there’s far more to the role than this definition suggests!

Hft Support Workers are trained to use our Fusion model to enable the people that we support live the best lives possible. This means taking a person-centred approach that focuses on understanding the person being supported; how they like to be communicated with, what makes them tick, what frustrates them and what they want to achieve. This takes time and patience, but when a Support Worker has the answers to these questions, the impact they can have is immeasurable.

It’s certainly true that boosting independence is a huge part of the role though, and there are many ways in which our Support Workers work to achieve this.  For one person, it might mean getting a job, while for someone else it might mean gaining the skills to cook a meal for their family by themselves. Variety is very much a part of the role.

For Hft Support Workers, every day really is different, with variety being more the rule than the exception.

A support worker’s typical day

We support people with many different types of learning disability. Multiply that by the fact that learning disabilities often operate across a spectrum, so two people living with the same condition might find that the impact it has on their day to day life is completely different. And then factor in the fact that everyone has their own unique personality in any case, and you’ll start to see that two days are rarely the same.

What do support workers do?

Much of what our Support Workers get involved in is driven by the people we support, and in helping to ensure they are able to live with as much independence and choice as possible. Common tasks include supporting people to:

 • get out and about, take part in hobbies and leisure activities
 • prepare food – and enjoy eating it!
 • get ready in the morning, including support with personal care and hygiene
 • achieve goals identified in support plans, such as gaining work experience, or learning to use public transport
 • take medication or attend hospital appointments
 • manage money and bills
 • carry out household chores
 • plan holidays – and sometimes support people to take them
 • socialise with friends, or visit family
 • and of course, to live the best life possible!

Throughout all of this, the Fusion Model of Support helps ensure that the people we support remain at the centre of everything we do.

Join Team Hft

Being a Support Worker is a challenging but rewarding role that provides an opportunity to make a real and positive difference in someone else’s life every day. If that sounds like an attractive proposition to you, take a look through our vacancies now, and make the first move towards a new career with Hft today.