Language - Welsh
Language - English

Buddion i weithwyr


Mae ein gweithwyr yn annatod i lwyddiant Hft. Gyda diolch iddyn nhw am eu hymroddiad i ofalu fod cyfle i’r rheiny rydym yn eu cefnogi barhau i fyw y bywydau gorau posib, mae Hft yr elusen arbennig ydy hi hyd heddiw.

Felly rydym yn gwobrwyo ein gweithwyr gyda phob math o fuddion…

Cyflogau a gwobrau

Rydym yn talu cyfraddau cystadleuol o ystyried ein sector. Rydym hefyd yn monitro gwybodaeth y farchnad leol yn rheolaidd i ofalu eu bod yn parhau i gynnig cyfraddau mor gystadleuol â phosib. Byddwn yn talu costau ychwanegol os ydych chi’n gweithio ar wyliau’r banc. Rydym hefyd wrthi’n ymgyrchu i’r sector dderbyn fwy o gyllid er mwyn gofalu bod y rheiny sy’n gweithio i wasanaethau anawsterau dysgu yn parhau i dderbyn cyflog teg am eu gwaith anhygoel.

Pensiwn

Fel gweithiwr inni, gallwch ymuno â’n cynllun pensiwn o’ch diwrnod cyntaf yn gweithio inni. Mae croeso i bob gweithiwr newydd fanteisio arno (os ydych chi’n bodloni’r meini prawf o ran cymhwysedd). Bydd Hft yn cynnig cyfraniadau cyfatebol hyd at gyfanswm o 3% o’ch enillion cymwys. Bydd hyn yn help i gynyddu’r cynilion yn barod ar gyfer eich ymddeoliad.

28 diwrnod o wyliau

Mae gweithwyr Hft yn derbyn o leiaf 28 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau’r banc) pro rata ar gyfer gweithwyr rhan amser.

Cyfle i fanteisio ar gynllun hyfforddi a datblygu blaenllaw yn y diwydiant

Fel gweithiwr Hft, byddwn yn eich cefnogi i fanteisio ar unrhyw gyfleoedd hyfforddi a datblygu angenrheidiol er mwyn ichi ragori fel gweithiwr cefnogol. Ymysg y cyfleoedd bydd cwrs cyflwyno cynhwysfawr, cyfle i e-ddysgu a derbyn hyfforddiant wyneb-yn-wyneb. Cafodd Hft ei hadnabod gan Sgiliau Gofal fel Canolfan Rhagoriaeth o ran hyfforddi a datblygu. Gallwch felly ymddiried ynom ni i gynnig yr hyfforddiant ymysg y gorau yn y sector.

Mae ein gwobr arian Buddsoddi mewn Pobl yn dyst o werth ein cynllun dysgu a datblygu i’n staff.

Yswiriant Bywyd

Mae Hft yn cynnig yswiriant bywyd am ddim i bob gweithiwr ieuengach na 65 am eich cyfnod yn gweithio i Hft. Os bydd anffawd, bydd eich buddiolwr yn derbyn taliad sy’n cyfateb i deirgwaith eich cyflog blynyddol ar ddyddiad eich marwolaeth.

Polisïau sy’n ystyriol o Deuluoedd

Rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd cydbwysedd bywyd/gwaith felly bu inni gyflwyno ystod o bolisïau sy’n ystyriol o deuluoedd i ofalu bod pethau’n ddi-drafferth ichi. Mae’r polisïau hyn yn amrywio o absenoldeb Rhiant i ystyried trefniadau gweithio hyblyg fel swyddi ar y cyd pan fo’n bosib.

Gwobrau i Staff

  • Mae modd i weithwyr Hft fanteisio ar becyn buddion Hft plws, lle mae cyfle i fanteisio ar nifer o ostyngiadau a gwobrwyon mewn siopau, bwytai, canolfannau hamdden ac ar gyfer teithiau dydd. At hyn, mae Cynllun Cymorth i Weithwyr lle gall y gweithwyr fanteisio ar gymorth dros y ffôn, wyneb yn wyneb neu gymorth yn ymwneud â’u lles ariannol.
  • Rydym yn cynnal seremoni wobrwyo flynyddol sy’n clodfori a chanmol enghreifftiau gorau un o’n staff yn manteisio ar y Model Cefnogi ar y Cyd i ofalu deilliannau anhygoel i’r rheiny rydym yn eu cefnogi. Mae’r Gwobrau ar y Cyd, fel cân nhw eu hadnabod, yn boblogaidd ymysg ein gweithwyr ac maen nhw’n ein helpu i rannu’r ymarfer gorau a syniadau creadigol gydag eraill sy’n rhan o’r elusen.
  • Rydym hefyd yn cyflwyno gwobrau rhagoriaeth (GEM) ar ffurf talebau rhodd pan fo pobl yn rhagori yn eu gwaith. Mae’n fodd i Hft eich gwobrwyo pan fyddwch yn cyflawni gwaith arbennig dros ben.

Llinell gymorth gyfrinachol i weithwyr  

Mae modd i holl weithwyr Hft fanteisio ar linell gymorth annibynnol Health Assured, sydd am ddim i’n gweithwyr ei ddefnyddio unrhyw bryd. Gall cynghorwyr profiadol a phroffesiynol y gwasanaeth gynnig cymorth gydag ystod eang o drafferthion personol ac yn ymwneud â gwaith unrhyw bryd yn ystod y dydd neu nos.

Gostyngiad ar gytundebau ffonau symudol talu’n fisol

Fel gweithiwr Hft, bydd cyfle ichi fanteisio ar gynllun Manteision i Weithwyr Vodafone sy’n gyfle ichi arbed 30% oddi ar hyd at chwe chytundeb talu’n fisol – gallwch rannu’r cynnig gyda’ch teulu a ffrindiau!


Fel y gwelwch, mae gweithio i Hft yn brofiad gwerth chweil am amryw resymau. Mae’n brofiad mor arbennig fel ein bod yn cynnig cyfle i weithwyr Hft dderbyn gwobr arian parod am gyflwyno’u ffrindiau a theulu.

Chwiliwch ein swyddi gwag presennol ac ewch ati i roi cynnig ar yrfa newydd rŵan.

Employee benefits

Our people are what make Hft great.  It’s our employee’s dedication to ensuring that the people we support continue to live the best lives possible that has made Hft the charity that it is today.

So we reward our employees with all kinds of benefits…

Salaries and premiums

We pay competitive rates for our sector and regularly monitor local market information to help ensure we continue to be as competitive as we can. We pay extra if you work on a bank holiday, and we’re also campaigning for the sector to be better funded, to help ensure that people working in learning disability services continue to be paid fairly for the exceptional work they do.

Pension

As an employee, you can join our pension scheme from day one of your employment with us. It’s available to all new starters (subject to you meeting eligibility criteria), and Hft will match employee contributions up to a total of 3% of eligible earnings, helping your retirement savings pot to grow.

28 days’ leave

Hft employees receive at least 28 days’ leave (including bank holidays) pro rata for people who work part time.

Access to an industry-leading training and development programme

As an Hft employee, you’ll be supported to receive all of the training and development you need to excel as a support worker. This includes a comprehensive induction, access to e-learning, coaching, and face to face training. As Hft’s has been recognised by Skills for Care as a training and development Centre of Excellence, you can be confident that the training you’ll receive is among the best in the sector.

Our Investors in People Silver award highlights the value that our staff give to our learning and development programme.

Life Assurance

Hft provides free life assurance for all employees under the age of 65 for the duration of your employment with Hft. If the worst happens, your beneficiary will receive a pay-out equivalent to three times your annual contracted salary at the date of death.

Family-friendly policies

We appreciate the importance of getting the work/life balance right, which is why we’ve introduced a range of family-friendly policies intended to make your life easier.  These range from Parental leave, to consideration of flexible working arrangements such as job sharing where possible.

Staff rewards

  • Hft employees gain access to the Hft Plus benefits package, which not only includes a great number of discounts and rewards across shops, restaurants, gym membership and days out, but also an Employee Assistance Programme, with telephone and face-to-face support options, as well as support for financial wellbeing.
  • We hold an annual awards ceremony that celebrates and showcases the very best examples of how people have used the Fusion Model of Support to achieve great outcomes for the people we support. The Fusion Awards, as they’re known, are popular with employees and help us share best practice and creative ideas across the charity
  • We also give GEM awards in the form of gift vouchers when people go the extra mile. It’s Hft’s way of rewarding you when you make an extra special contribution.

 A confidential employee helpline

All Hft employees have access to Health Assured’s independent helpline service, which is free for employees whenever they need it. The service’s experienced, professional counsellors can help with a wide range of personal and work related problems at any time of the day or night.

Discounted pay monthly mobile phone contracts

As an Hft employee, you’ll be able to take advantage of Vodafone’s Employee Advantage programme, giving you up to 30% off of up to six pay monthly contracts – share with your family and friends!


As you can see, working for Hft is a rewarding experience in more ways than one. So rewarding in fact, that we’ve launched a Refer a Friend scheme that gives Hft employees the chance to receive a cash reward for introducing their friends and family.

Search our current vacancies and take your first steps to a new career now.