Language - Welsh
Language - English

Gweithio yn Hft – Cwestiynau Cyffredin


Rydym wedi ateb ychydig o’r cwestiynau mwyaf cyffredin gan bobl sy’n ystyried gyrfa gyda Hft.

Cymrwch olwg ar y Cwestiynau Cyffredin isod, ac os nad ydym ni wedi ateb eich cwestiwn, cysylltwch gyda ni ar jobs@hft.org.uk ac fe wnawn ni’n gorau i’ch helpu.

Working at Hft – FAQs


We’ve answered some of the most frequently asked questions we receive from people considering a career with Hft.

Take a look at the FAQs below, and if your question isn’t answered, contact us at jobs@hft.org.uk and we’ll do our best to help you.

Buasai tystysgrif lefel 2 neu 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ddymunol ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio am swydd gweithiwr cefnogol yn Hft. Fodd bynnag, nid ydy hyn yn hanfodol – buasem yn croesawu ceisiadau gan ymgeisydd sy’n fodlon gweithio tuag at dderbyn tystysgrif Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
While a Diploma in Health and Social Care at level 2 or 3 would be a positive for anyone applying to work at Hft as a support worker, it’s not essential - a willingness to work towards one is definitely welcome.
Does dim rhaid ichi feddu ar brofiadau neu gymwysterau penodol i weithio fel Gweithiwr Cefnogol i Hft. Mae’n bwysicach inni eich bod yn berson gofalgar, brwdfrydig, amyneddgar ac yn gyfathrebwr da. Hefyd gofynnwn ichi rannu ein hymroddiad i gefnogi pobl gydag anawsterau dysgu i fanteisio i’r eithaf ar fywyd.
You don’t need any specific experience or qualifications to start work at Hft as a Support Worker – more important to us is that you are caring, enthusiastic, patient and a great communicator – and that you share our commitment to supporting people with learning disabilities to get the most out of life.
Ystyr DBS ydy Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae gwiriadau DBS yn ein helpu i wneud penderfyniadau mwy diogel wrth recriwtio ac atal pobl anaddas rhag cydweithio gyda grwpiau bregus. Bydd gwiriad DBS yn datgelu gwybodaeth am droseddau penodol, rhybuddion neu geryddon. Os oes gennych chi gofnod troseddol, ni fydd hyn o reidrwydd yn golygu na allwch chi weithio inni – rydym yn bwrw golwg ar bob achos fesul un.
DBS stands for Disclosure and Barring Service. DBS checks help us make safer recruitment decisions and prevent unsuitable people from working with vulnerable groups. A DBS check will show information on certain convictions, cautions, warnings or reprimands. Having a criminal record will not necessarily mean you cannot work for us – we look at each case on an individual basis.
Mae’n dibynnu ar y swydd. Ar gyfer swyddi Gweithwyr Cefnogol, bydd gofyn ichi ymweld â’r gweithle ar gyfer cyfweliad ynghyd â gweithgareddau eraill er mwyn ichi ddysgu mwy am y swyddogaeth. Bydd hefyd gofyn ichi gyfarfod y rheolwyr ac o bosib y bobl rydym yn eu cefnogi. Ar gyfer swyddi yn y swyddfa, byddwn yn trefnu cyfweliad gyda’r rheolwr ac mae’n bosib y bydd gofyn ichi gyflawni tasg fer.
It depends on the role. For Support Worker vacancies you will be asked to visit the workplace for an interview and to take part in other activities to give you a better idea of what is involved and to meet the managers and possibly some of the people we support. For office based roles an interview with the manager is arranged and you may also be asked to complete a short task.
Mae’n dibynnu ar y swydd. Mae’n debyg y bydd hyn yn bosib ar gyfer swyddi yn y swyddfa ond mae angen cefnogaeth drwy gydol y dydd ar nifer o’r bobl rydym yn eu cefnogi. Gan ein bod yn cynnig cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar y person, caiff ein hamserlenni eu llunio ar sail eu hanghenion nhw. Dylai hysbysiadau swyddi unigol ddatgan yr oriau gwaith ar gyfer swyddi penodol. Os nad ydych chi’n sicr, byddwn yn cynnig manylion cyswllt y bobl hynny fydd yn medru ateb eich cwestiynau, felly beth am eu ffonio’n sydyn?
It depends on the role. While this will likely be possible for office-based roles, many of the people we support require round-the-clock support and, as we take a person-centred approach to support, our rotas are based around their needs. Individual vacancies should indicate what the working hours will be for particular roles – but if it doubt, we provide contact information for the people best able to answer questions, so why not give them a quick call?
Mae’n dibynnu ar y swydd – gwelwch y Fanyleb Person i wirio hyn ac os ydych chi’n dal yn ansicr, cysylltwch gyda’r person cyswllt penodol i’w holi am y swydd rydych yn ei hystyried.
It depends on the job – please take a look at the Person Specification to check, and if still unsure, contact the person listed for enquiries on the vacancy in question.
Bydd disgwyl i ymgeiswyr feddu ar Drwydded Yrru Lawn y DU i gyflawni ychydig o’n swyddi ond dydy hyn ddim yn berthnasol ar gyfer pob swydd. Gwelwch y Fanyleb Person ar gyfer y swydd rydych yn ei hystyried i ganfod oes angen trwydded yrru arnoch.
While some of our vacancies will require applicants to hold a full UK Driving Licence, many do not. Take a look at the Person Specification for the role you’re interested in, as this information will be included there.
Ystyr gofal personol ydy cefnogi rhywun gydag anghenion corfforol i gyflawni tasgau fel ymolchi, defnyddio’r tŷ bach, coginio a bwydo. Does dim gofyn ichi gyflawni’r holl dasgau hyn ar gyfer pob un o’n swyddi. Pan fydd disgwyl ichi gyflawni’r tasgau hyn fel rhan o’ch swydd, byddwn yn cynnig hyfforddiant ichi er mwyn gofalu eich bod yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i gyflawni’r elfen hon o’ch swydd yn effeithiol. Os ydych chi’n bryderus ynghylch cynnig unrhyw agwedd o ofal personol, gwiriwch y Disgrifiad Swydd neu cysylltwch gyda’r person cyswllt perthnasol i’w holi nhw.
Personal care means supporting someone with physical needs to perform tasks such as washing, toileting, cooking and feeding. Not all of our jobs include all of these tasks and where this is a requirement of the role, training will be provided to ensure you have the skills needed to perform this element of your role effectively. If you are concerned about supporting any aspect of personal care, please check the Job Description for any given vacancy, or contact the person listed for enquiries.
Mae rhai o’n gwasanaethau yn ymwneud â chefnogi pobl gydag anawsterau dysgu penodol ond mae hefyd gofyn inni gynnig y rhan fwyaf o’n gwasanaethau i amrywiaeth o bobl, felly ni fyddai hyn yn ymarferol.
While some of our services do focus on supporting people with particular learning disabilities, most support many different people, with different learning disabilities, so this wouldn’t be practical.
Bydd hyn yn amrywio o wasanaeth i wasanaeth, ond rydym yn cynnig oriau ychwanegol o bryd i’w gilydd pan fydd gweithwyr eraill ar eu gwyliau neu i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch.
This will vary from service to service, but we do sometimes offer additional hours to cover leave or periods of sickness absence.
Mae Hft yn ymroi i gefnogi cynnydd yn eich gyrfa yn fewnol felly rydym yn cynnig cynllun ‘Llwybr Datblygu yn y Swydd’. Bydd staff sy’n mynegi diddordeb yn y cynllun yn derbyn cyfleoedd hyfforddiant a datblygu cynhwysfawr i’w helpu i ddysgu’r sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol er mwyn datblygu yn ei gyrfa gyda Hft. Ymysg y cynlluniau datblygu nodweddiadol mae’r llwybr ‘Gweithiwr Cefnogo i Uwch Weithiwr Cefnogol’, neu ein llwybr ‘Uwch Weithiwr Cefnogol i Reolwr Clwstwr Cofrestredig’. Bydd staff sydd wedi cwblhau eu cyfnod prawf gyda Hft yn gymwys i ymgeisio i fod yn rhan o un o’r cynlluniau hyn.
Hft is committed to supporting internal career progression so we run an ‘Operations Development Pathway’ programme. Staff who express an interest in the programme are provided with diverse training and development opportunities intended to support them in building the skills and knowledge needed to further their career with Hft. Typical development programmes include our ‘Support Worker to Senior Support Worker’ pathway, or our ‘Senior Support Worker to Registered Cluster Manager’ pathway. Staff who have completed their probation period with Hft are eligible to apply for inclusion on one of the programmes.
Bydd gweithwyr Hft yn derbyn o leiaf 28 diwrnod o wyliau (yn cynnwys gwyliau’r banc) pro rata ar gyfer gweithwyr rhan amser. Gwelwch ein tudalen Buddion i Staff i weld mwy am y buddion o weithio i Hft.
Hft employees receive at least 28 days’ leave (including bank holidays) pro rata for people who work part time. Take a look at our Staff Benefits page for more information on the benefits of working at Hft.
Mae gennym ni rai swyddi a chyfleoedd prentis gallwch geisio amdanyn nhw os ydych chi’n ieuengach na 18. Yn gyffredinol, mae cyfyngiadau penodol o ran oriau gwaith a thasgau. Er enghraifft, gyda swyddi gweithiwr cefnogol, os ydych chi o dan 18, bydd ond modd ichi weithio i wasanaeth dydd neu safle gofal preswyl lle na fydd gweithio’n unigol a gofal personol yn benodol yn rhan o’r dyletswyddau rheolaidd. Os welwch chi swydd atyniadol, beth am gysylltu gyda ni i wirio a fyddai’n addas ichi?
We have some roles and apprenticeship opportunities that you can apply for if you are under 18. Generally these have certain restrictions in terms of hours of work and tasks; for example in Support Worker roles, if you are under 18 you would only be able to work a day service or residential care setting where lone working and personal care in particular are not part of the regular duties.If you see a job you are interested in, why not give the contact a quick call to check if this would be suitable for you?