Language - Welsh
Language - English

Gweithio i Hft


Yma yn Hft, buom yn cynnig cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar y person ar gyfer pobl gydag anawsterau dysgu ers y 1960au cynnar.

Rydym yn ymroi i fod yn llawer mwy na darparwr cefnogaeth o safon yn unig, Rydym yn cydweithio gyda’r bobl rydym yn eu cefnogi, eu teuluoedd a gofalwyr, ynghyd â gweithwyr iechyd proffesiynol i ddatblygu gwasanaethau effeithiol a fydd yn help i bobl fyw’r bywyd o’u dewis nhw.

Mae ein staff yn ganolog i’r amcan hwn, felly rydym yn ymdrechu i ofalu eu bod nhw’n ystyried eu hunain yn bartneriaid hefyd. Rydym yn gofalu cân nhw eu trin yn deg a gyda pharch drwy gydol eu gyrfa gyda Hft. Rydym wir yn gwerthfawrogi ein staff ac mae ein hachrediad Arian Buddsoddi mewn Pobl yn dyst o hyn – arwydd byd-eang o gyflogwr arbennig a lle anhygoel i weithio ynddo.

Amrywiaeth, Cyfleoedd Cyfartal a Chynhwysiad

Rydym yn ymroi i hyrwyddo amrywiaeth, croesawu ceisiadau gan holl aelodau’r gymuned a gwerthfawrogi cyfraniadau gan bawb. Rydym yn trin pawb yn gyfartal heb eu hanffafrio o ran eu rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oed, hil, credoau, diwylliant, ffordd o fyw dewisol, anabledd neu unrhyw reswm arall. Mae hyn yn berthnasol i’r rheiny rydym yn eu cefnogi, eu teuluoedd, staff Hft ac eraill rydym yn ymwneud gyda nhw. Rydym yn cydnabod bod rhannu gwahanol safbwyntiau, syniadau a gweithdrefnau yn arwain at well benderfyniadau a mudiad cryfach sy’n cynrychioli mwy o bobl.

Mae ein llawlyfr gweithwyr yn crybwyll ein pum amcan er mwyn gofalu ein bod yn mynd ati i hyrwyddo cyfartaledd ac amrywiaeth yn ein gweithle: –

 • Bydd Hft yn mynd ati i ddatblygu gwasanaethau sy’n adlewyrchu a bodloni anghenion amrywiol y gymdeithas rydym yn byw ynddi.
 • Rydym yn ymroi i hyrwyddo cyfartaledd a chynhwysiant cymdeithasol yn Hft gyfan. Mae hyn yn cyd-fynd gyda’n gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd yn ogystal â’n cynllun strategol wedi’i ardystio gan yr Ymddiriedolwyr.
 • Byddwn yn mynd ati i ddatblygu ein rhwydweithiau a phartneriaethau ymhellach i gyflawni hyn.
 • Byddwn yn ymestyn ac addasu ein gweithdrefnau i ofalu bod mwy o gyfle i aelodau o gymunedau ethnig lleiafrifol fanteisio ar ein gwasanaeth.
 • Byddwn yn ymdrechu i recriwtio a rheoli staff i adlewyrchu’r cymunedau hynny rydym yn cynnig gwasanaethau ynddyn nhw.

Mae ymwneud a chroesawu pawb yn ein helpu i greu amgylchedd lle gall amrywiaeth o bobl fwynhau cydweithio gyda’i gilydd yn effeithiol.

Caiff hyn hefyd ei adlewyrchu yn ein hymroddiad tuag at gynllun Hyderus o ran Anabledd, sy’n dangos ein parodrwydd i fynd y tu hwnt i’r galw i ofalu caiff pobl anabl gyfle teg i ymuno â’n tîm.

Hyfforddi a Datblygu

Mae cefnogi ein staff i ddatblygu yn eu swyddi a rhagori yn eu gyrfa yn bwysig inni. Rydym yn cyfuno ystod o raglenni hyfforddi ffurfiol a phrofiadau er mwyn helpu pobl i ddatblygu. Mae pob aelod o staff yn derbyn hyfforddiant anwytho trylwyr. At hyn rydym yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth barhaus wedi’i deilwra i’w anghenion er mwyn gofalu ein bod yn parhau i gynnig gwasanaeth a safonau ardderchog.

Yn wir, bu i Hft ennill statws ‘Canolfan Rhagoriaeth’ o dan Fframwaith Ardystio Sgiliau Gofal – marc ansawdd gaiff ei gyflwyno i ddarparwyr sy’n cynnig y rhaglenni dysgu a datblygu mwyaf blaenllaw yn y sector gofal cymdeithasol i oedolion.

Ein Fforwm Partneriaeth

Yn 2013, bu i reolwyr a gweithwyr Hft lansio’r Fforwm Partneriaeth. Diben y fforwm ydy gofalu ein bod yn llwyddo gyda’n hymroddiad wedi’i gytuno i gydweithio er mwyn cyflawni nodau, amcanion a deilliannau er bud di Hft.

Yma yn Hft, mae staff yn enwebu cynrychiolwyr ar gyfer y Fforwm Partneriaeth a fydd yna’n cyfarfod yn rheolaidd gydag uwch reolwyr. Bydd yr aelodau yn gweithredu fel ‘llais’ ar ran y timau maen nhw’n eu cynrychioli, wrth gynnig barn ar gynlluniau strategol neu ymgynghori ynghylch newidiadau dichonol.

Ers 2013 bu i’n Fforwm Partneriaeth fynd rhagddi i ragori ac erbyn hyn caiff ei adnabod fel rhan hanfodol o broses gwneud penderfyniadau’r mudiad. Mae’r staff yn ymddiried yn y fforwm ac mae’r uwch dîm rheoli yn ei barchu.

Camau nesaf

 • Darganfod mwy am sut rydym yn gwobrwyo ein staff gyda phob math o fuddion.
 • Ewch ati i fanteisio ar eich gyrfa newydd gyda Hft heddiw…

Ymuno gyda thîm Hft

Working at Hft


At Hft we’ve been providing person-centred support for people with learning disabilities since the early 1960s.

Our commitment goes beyond being just a high quality support provider. We work in partnership with the people we support, their families and carers, and health professionals to develop effective services that will help people live the life they choose.

Investors in People logoOur staff are central to this, so we work hard to ensure that they consider themselves partners too, treated fairly and with respect throughout their careers with Hft. The value that we place on our staff is reflected in the Investors in People Silver accreditation we hold – an internationally recognised sign of a great employer and an outstanding place to work.

Diversity, Equal Opportunities and Inclusion

We’re committed to promoting diversity, welcoming applications from all areas of the community, and valuing what everyone contributes. We treat people equally and without discrimination whether with regard to gender, sexual orientation, age, race, beliefs, culture, chosen lifestyle, disability or for any other reason. This approach applies to the people we support, their families, Hft staff, and others with whom we have contact, as we recognise that sharing different perspectives, ideas and approaches leads to better decisions and a stronger, more representative organisation.

Our employee handbook spells out our five aims for ensuring that we actively promote equality and diversity in our workplace: –

 • Hft will actively develop services that reflect and meet the diverse needs of the society in which we live.
 • We are committed to promoting equality and social inclusion throughout Hft. This is consistent with our vision, mission and values, and with our strategic plan, as endorsed by the Trustees.
 • We will further develop our networks and partnerships to achieve this.
 • We will extend and adapt the way we work to enable greater access by members of ethnic minority communities.
 • We will direct our approaches to the recruitment and management of staff to reflect the communities in which we deliver services.

Being inclusive in our approach helps us create an environment in which a diverse range of people can enjoy working together effectively.

This approach is also reflected in our commitment to the government’s Disability Confident scheme, which demonstrates our willingness to go the extra mile to make sure that disabled people get a fair chance at joining our team.

Training and development

 

Supporting our staff to develop within their roles and progress their careers is important to us. We combine a range of formal training programmes and experiences to enable people to grow. Every member of staff is given comprehensive induction training, and offered on-going training and support tailored to their needs to ensure we continue to offer excellent levels of service and standards.

In fact Hft has achieved ‘Centre of Excellence’ status under the Skills for Care Endorsement Framework – a mark of quality that is awarded only to providers that deliver the best learning and development programmes in the adult social care sector.

Our Partnership Forum

In 2013, managers and employees within Hft launched the Partnership Forum to ensure the success of an agreed commitment to work together in partnership to achieve shared aims, objectives and outcomes for the benefit of Hft.

At Hft, staff vote-in Partnership Forum representatives who then meet regularly with senior managers and act as the ‘voice’ of the teams they represent, whether in providing views on strategic plans, or consulting on potential changes.

Since 2013 our Partnership Forum has gone from strength to strength, and is now acknowledged as an essential part of the organisation’s decision making process, trusted by staff, and respected by senior management.

Next steps

 • Find out more about how we reward our staff with all kinds of benefits.
 • Take your first steps towards your new career with Hft today…

Join Team Hft