Language - Welsh
Language - English

Cyfrannu wrth Siopa


Ydych chi’n bwriadu mynd i siopa? Mae sawl ffordd rhwydd ichi gyfrannu tuag at Hft yr un pryd. Mwy o reswm ichi fynd i siopa yn ein barn ni!

Amazon Smile LogoAmazonSmile

Os ydych chi’n un o’r miliynau o bobl ym Mhrydain sy’n defnyddio Amazon i siopa, beth am ichi gefnogi Hft yr un pryd drwy siopa ar AmazonSmile?

Bydd cyfle ichi fanteisio ar yr un nwyddau, am yr un prisiau, a manteisio ar yr un gwasanaeth – ond wrth ddewis Hft fel eich mudiad elusennol, bydd Amazon yn cyflwyno cyfraniad awtomatig o 0.5% o bris net eich nwyddau (heb gynnwys TAW a chostau danfon neu ddychwelyd) i Hft yn uniongyrchol. Yna byddwn yn defnyddio’r cyfraniadau i helpu’r bobl rydym yn eu cefnogi i fyw yn fwy annibynnol a gwneud mwy o ddewisiadau eu hunain.

Yn fyr, ni fydd unrhyw gost ychwanegol ichi, ond bydd Hft yn derbyn cyfraniad!

Gwybod mwy, siopa a chyfrannu

Easyfundraising a Giveasyoulive

Wyddoch chi fod modd ichi siopa fel arfer o’ch hoff siopau ar-lein ynghyd â chodi arian i Hft wrth wneud hynny – heb unrhyw gostau ychwanegol ichi?

Mae Easyfundraising a Giveasyoulive yn gyfle ichi wneud union hynny!

Logos of some of the shops you can access through Easyfundraising

Gallwch brynu bob math o bethau o hoe fach mewn spa i iPhone, beic neu bâr o sandals gan godi arian i Hft wrth eu prynu.

Tanysgrifiwch gyda Easyfundraising neu Giveasyoulive, ewch i fwrw golwg ar nwyddau eich hoff siopau ar-lein yna cliciwch un o’r dewisiadau uchod pan fyddwch yn prynu. Bydd y gost yr un fath pe baech chi’n prynu’n uniongyrchol ganddyn nhw (a dweud y gwir, gallwch fanteisio ar ostyngiadau gwych). Yna bydd y siop yn cyflwyno cyfraniad tuag at eich achos chi, fel arfer yn seiliedig ar ganran cost y nwyddau.

Ewch ati siopa a chodi arian tuag at Hft – cyfuniad arbennig! Cymrwch olwg ar y fideo isod i wybod mwy am wefannau fel Easyfundraising …

Give while you shopLooking to buy? There are plenty of easy ways to donate to Hft at the same time. We think there’s never been a better reason to go shopping!

Amazon Smile LogoAmazonSmile

If you’re one of the millions of people in the UK who shop on Amazon, why not support Hft at the same time by shopping via AmazonSmile?

You get access to the same products, at the same prices, with the same service – but by selecting Hft as your chosen charitable organisation, Amazon will make an automatic donation of 0.5% of the net purchase price of your purchases (exc VAT, returns and shipping fees) directly to Hft, which we can use to help the people we support to live with more independence and choice.

In short, it costs you nothing, but Hft receives a donation!

Find out more, shop and donate

Easyfundraising and Giveasyoulive

Did you know that you can shop as normal from your favourite online stores and raise money for Hft at the same time – at no extra cost to yourself?

Easyfundraising and Giveasyoulive allow you to do just that!

You can buy everything from a spa break to an iPhone, a bicycle to a pair of sandals and raise money for Hft at the same time.

Simply sign up with Easyfundraising or Giveasyoulive, browse your favourite online retailers and then click through to make your purchase. You won’t get charged more than if you bought from them direct (in fact there are some great discounts available), and the store will then make a donation to your cause, usually based on a percentage of the sale price.

Shop to your heart’s content, and fundraise for Hft – a winning combination! Take a look at the video below to find out more about how sites like Easyfundraising work…