Language - Welsh
Language - English

Digwyddiadau Heriau tuag at Elusennau


O redeg marathon i nofio’r Sianel, pob blwyddyn mae pobl yn mynd ati i gymryd rhan mewn digwyddiadau her gan godi arian nawdd ar gyfer elusennau. Os ydych chi’n bwriadu cymryd rhan yn yr heriau, buasem wrth ein bodd clywed gennych chi!

Oes gennych chi syniad ar gyfer digwyddiad wedi’i noddi yr hoffech chi gymryd rhan ynddo ar ran Hft?

Mae llawer iawn o heriau elusennol gwych gallwch gymryd rhan ynddyn nhw, yma ym Mhrydain neu mewn mannau ecsotig ledled y byd. Felly beth am fynd ati i osod eich her eich hun, manteisio ar brofiad anhygoel a chodi arian nawdd ar gyfer Hft yr un pryd?

Ychydig o syniadau i’w hystyried…

 • Awyrblymio
 • Rhedeg marathon
 • Cystadlu mewn Treiathlon
 • Ymdrochi mewn mwd ar gwrs rhwystrau
 • Digwyddiadau Beicio – Cydiwch mewn beic ac ewch ati i gyflawni her
 • Cymryd rhan mewn un o’n heriau tramor
 • Her Nofio – Ewch amdani ar ran Hft
 • Cerdded ac Ymdeithio
 • Neu beth am feddwl am her elusennol eich hun – gallwch gyflawni unrhyw beth!

Os hoffech chi wybod mwy am y digwyddiadau hyn, neu os oes gennych chi eich syniad eich hun, neu wrthi’n trefnu eich digwyddiad nawdd tramor eich hun, anfonwch e-bost at hello@hft.org.uk neu cwblhewch ein ffurflen Cysylltu gyda ni i wybod mwy am sut gallwn ni eich cefnogi chi.

Drwy gyflawni her ar ran Hft, byddwch yn ein helpu i ariannu prosiectau elusennol fel ein Gwasanaeth Cefnogi Gofalwyr Teulu (FCSS), Luv2meetU, Technoleg Bersonol a llawer iawn mwy! Dyma ond ychydig o’r ffyrdd rydym yn mynd ati i gefnogi pobl gydag anawsterau dysgu a’u teuluoedd. Dyma’n diben ac felly dyma pam fod eich ymdrechion codi arian chi mor bwysig inni.

Pan fyddwch yn ymuno gyda #TîmHft byddwch yn derbyn:

 • Pecyn croesawu Hft
 • E-byst rheolaidd gydag awgrymiadau o ran cefnogaeth a chodi arian
 • Tystysgrif Gwerthfawrogiad ar ddiwedd y digwyddiad a diolch o galon ichi gan bob un ohonom yn Hft!

Ymunwch gyda Thîm Hft

Charity Challenge Events


From running a marathon to swimming the channel, every year people take on incredible challenge events while fundraising sponsorship money for charity. And if you’re planning on being one of those people, we’d love to hear from you!

Do you have an idea for a sponsored event you’d like to do on behalf of Hft?

There are lots of fantastic charity challenges to take on, both here in the UK, or in exotic locations all over the world. So why not create your own challenge, have an incredible experience, and raise sponsorship money for Hft at the same time?

A few ideas to consider…

 • Skydive
 • Run a marathon
 • Compete in a Triathlon
 • Get muddy on an Obstacle course
 • Cycling Events – Grab a bike and take on the challenge
 • Take part in one of our overseas challenges
 • Swimming Challenge – make a splash for Hft
 • Walking and Trekking
 • Or make up your own charity challenge – anything is possible!

If you’d like more information on these events, have an idea of your own, or are already organising your own overseas sponsored challenge, please email hello@hft.org.uk or complete our Contact us form for more info on how we can support you.

By taking on a challenge for Hft you will be helping us fund charitable projects such as our Family Carer Support Service (FCSS), Luv2meetU, Hum Tum and many more! These are just some of the ways we support people with learning disabilities and their families.  It’s what we do. And this is why your fundraising is so important to us.

When you join #TeamHft you will receive:

 • An Hft welcome pack
 • Regular emails with support and fundraising tips
 • A Certificate of Appreciation at the end of your event and a huge thank you from all of us at Hft!

Join Team Hft